Masa kry­tycz­na to poję­cie fizy­ki ato­mo­wej. W uprosz­cze­niu, zbli­że­nie się dwóch pół­ko­li­stych brył Ura­nu 235 ważą­cych 30 kg. powo­du­je reak­cję łań­cu­cho­wą — czy­li wybuch bom­by ato­mo­wej, bo masa kry­tycz­na U‑235 wyno­si ok. 50 kg. Poję­cie te może­my zasto­so­wać do ana­liz histo­rycz­nych rewo­lu­cji lub powstań, z tym, że liczy się nie tyl­ko ilość ludzi zaan­ga­żo­wa­nych, ale i warun­ki sprzy­ja­ją­ce – repre­sje, bie­da i ogra­ni­cze­nia swobody.

Wyda­rze­nia w Kana­dzie Kon­wo­ju Wol­no­ści w sobo­tę 29 Stycz­nia 2022 wraz z uciecz­ką rzą­du spo­wo­do­wa­ły spon­ta­nicz­ne pro­te­sty w wie­lu kra­jach, nawet w Austra­lii. Sły­szy­my o podob­nej akcji, któ­ra ma się odbyć 1 lute­go w War­sza­wie. Czy masa kry­tycz­na zosta­ła osią­gnię­ta? Czy mamy już dość zamordyzmu?

Krzysz­tof Jastrzemb­ski, Londyn

reklama