Nowy zasa­dy doty­czą­ce zwol­nień ze szcze­pie­nia prze­ciw­ko COVID-19 wpro­wa­dzo­ne na począt­ku mie­sią­ca spo­wo­do­wa­ły zmniej­sze­nie licz­by osób, któ­re nie muszą się szcze­pić. Od momen­tu zmia­ny prze­pi­sów – czy­li od 4 stycz­nia – w całym Onta­rio wyda­no 209 zwol­nień. Ozna­cza to, że nie­speł­na jed­na oso­ba doro­sła na 50 000 jest zwol­nio­na ze szczepienia.

Trzy naj­więk­sze jed­nost­ki służ­by zdro­wia w pro­win­cji opu­bli­ko­wa­ły swo­je dane doty­czą­ce zwol­nień. Przed­sta­wia­ją się one następująco:

Toron­to: 65 wnio­sków, 40 przyjętych;

reklama

Region York: 22 wnio­ski, 15 przyjętych;

Otta­wa: 18 wnio­sków, 4 przy­ję­te, 3 jesz­cze nierozpatrzone.

Dr Fahad Razak, inter­ni­sta z St. Micha­el’s Hospi­tal w Toron­to i czło­nek pro­win­cyj­nej nauko­wej rady dorad­czej ds. COVID-19, jest zado­wo­lo­ny z takich wyni­ków. Mówi, że wcze­śniej ist­nia­ły oba­wy, że zwol­nie­nia są wyda­wa­ne nie tyl­ko z powo­dów medycznych.

Aby wejść do miejsc, w któ­rych trze­ba poka­zać dowód szcze­pie­nia, nie wystar­czy już oka­za­nie zaświad­cze­nia od leka­rza. Oso­by zwol­nio­ne też muszą mieć kod QR potwier­dza­ją­cy zwol­nie­nie do zeska­no­wa­nia w apli­ka­cji Veri­fy Onta­rio. Spraw­dza­nie kodów zacznie się tak napraw­dę w ponie­dzia­łek, gdy siłow­nie, kina, restau­ra­cje i bary po czte­rech tygo­dniach zaczną przyj­mo­wać gości.

Aby uzy­skać kod QR potwier­dza­ją­cy zwol­nie­nie, dana oso­ba musi popro­sić swo­je­go leka­rza o prze­sła­nie doku­men­ta­cji do lokal­nej jed­nost­ki agen­cji zdro­wia, któ­ra roz­pa­trzy spra­wę. Jeśli wnio­sek zosta­nie przy­ję­ty, agen­cja wpro­wa­dza infor­ma­cję do bazy danych COVa­xON. Dopie­ro po tym oso­ba zwol­nio­na może pobrać kod QR. Dr David Fisman, lekarz epi­de­mio­log z Dal­la Lana Scho­ol of Public Health przy Uni­ver­si­ty of Toron­to, zauwa­ża, że leka­rze są teraz ostroż­niej­si, mając świa­do­mość, że urzęd­ni­cy ich sprawdzą.

Jesie­nią dr Kie­ran Moore, głów­ny urzęd­nik medycz­ny Onta­rio, twier­dził, że nie wię­cej niż 20 000 miesz­kań­ców pro­win­cji ma scho­rze­nia, któ­re kwa­li­fi­ku­ją ich do zwolnienia.