Raport z Cen­trum Kon­tro­li i Pre­wen­cji Cho­rób (CDC) z 19 stycz­nia wyka­zał, że natu­ral­na odpor­ność na COVID była co naj­mniej trzy razy sku­tecz­niej­sza niż samo szcze­pie­nie w zapo­bie­ga­niu zara­ża­niu się warian­tem Delta.

Ogól­nie rzecz bio­rąc, bada­nie wyka­za­ło, że natu­ral­na odpor­ność prze­wyż­sza odpor­ność gene­ro­wa­ną przez szcze­pion­ki, jeśli cho­dzi o zapo­bie­ga­nie zaka­że­niom i hospi­ta­li­za­cji z  powo­du warian­tu Delta.

Wyni­ki te są  sprzecz­ne z poprzed­nim bada­niem CDC , opu­bli­ko­wa­nym w sierp­niu 2021 r., w któ­rym stwier­dzo­no, że szcze­pie­nie jest lep­sze niż natu­ral­na odpor­ność. CDC wyda­ła oświad­cze­nie w mediach doty­czą­ce sierp­nio­we­go bada­nia, któ­re było sze­ro­ko komen­to­wa­ne w pra­sie głów­ne­go nurtu .

Kie­dy dwa tygo­dnie póź­niej opu­bli­ko­wa­no znacz­nie więk­sze izra­el­skie bada­nie , w któ­rym stwier­dzo­no coś prze­ciw­ne­go, CDC nie przed­sta­wi­ło żad­ne­go komen­ta­rza ani ana­li­zy nowych danych.

W naj­now­szym bada­niu CDC zba­da­no czte­ry kate­go­rie osób w Kali­for­nii i Nowym Jor­ku od maja do listo­pa­da 2021 r.: nie­szcze­pio­nych i zaszcze­pio­nych, któ­rzy prze­szli  infek­cję COVID, oraz nie­szcze­pio­nych i zaszcze­pio­nych, któ­rzy nigdy nie byli zakażeni.

Pod­czas gdy naj­wyż­sze wskaź­ni­ki przy­pad­ków doty­czy­ły osób, któ­re nie mia­ły wcze­śniej­szej eks­po­zy­cji ani szcze­pień, wyni­ki z Del­ta dla osób nie­szcze­pio­nych, ale wcze­śniej zara­żo­nych były znacz­nie lep­sze niż dla tych, któ­rych odpor­ność pocho­dzi­ła z same­go szczepienia.

Wyni­ki były podob­ne w przy­pad­ku hospi­ta­li­za­cji: oso­by z natu­ral­ną odpor­no­ścią były 2–6 razy rza­dziej hospi­ta­li­zo­wa­ne niż oso­by z  odpor­no­ścią gene­ro­wa­ną przez zaszczepienie.

W cią­gu ostat­nich trzech mie­się­cy bada­nia (od 4 wrze­śnia do 13 listo­pa­da) współ­czyn­nik ryzy­ka hospi­ta­li­za­cji dla osób z natu­ral­ną odpor­no­ścią był zwy­kle o 20 lub wię­cej punk­tów niż­szy niż współ­czyn­nik ryzy­ka dla osób z odpor­no­ścią hybry­do­wą czy­li gene­ro­wa­ną przez szcze­pie­nie oraz przechorowanie

Jest to poten­cjal­nie nie­po­ko­ją­ce odkry­cie, ponie­waż suge­ru­je, że szcze­pion­ka może zakłó­cać natu­ral­ną odporność 

CDC ostrze­gło, że dane, o któ­rych mowa, mie­rzy­ły wyni­ki tyl­ko w odnie­sie­niu do warian­tu Del­ta, a Omi­cron może sta­no­wić nowe wyzwa­nia, któ­re mogą zmie­nić porów­na­nie natu­ral­nej odpor­no­ści ze szczepieniem.