Sza­now­na Redakcjo,

Wczo­raj (12go) wró­ci­li­śmy z Otta­wy, z jed­no­dnio­wej wizy­ty, napeł­nie­ni duchem odwa­gi ku zwy­cię­stwu naro­do­wej spra­wie­dli­wo­ści. Jeste­śmy pod wra­że­niem wszech­obec­nej tam soli­dar­no­ści, wza­jem­nej dobro­ci i życz­li­wo­ści zgro­ma­dzo­nych tysię­cy uczest­ni­ków pocho­dzą­cych z róż­nych naro­dów, peł­ny­mi podzi­wu panu­ją­cym tam porząd­kom i wspa­nia­łej orga­ni­za­cji sprze­ci­wu wobec  władz fede­ral­nych Kana­dy i sto­łecz­ne­go miasta.

Na przy­kład, wła­dze miej­skie powy­wo­zi­ły z cen­trum wszel­kie­go rodza­ju pojem­ni­ki na śmie­ci, w odpo­wie­dzi orga­ni­za­to­rzy poroz­wie­sza­li czar­ne wor­ki; widzie­li­śmy jak mło­dzi ludzie sprzą­ta­ją uli­ce ze śnie­gu i wody. W cen­trum Tim Hor­ton zamknię­ty ze wzglę­du na brak “zama­sko­wa­nych” klien­tów, nato­miast wie­le barów otwar­tych, a obsłu­gu­ją­cy per­so­nel z widocz­nym uśmie­chem i rado­ścią wita wszystkich.

Reklama

W załą­cze­niu prze­sy­łam kil­ka foto­gra­fii z upo­waż­nie­niem dla wyko­rzy­sta­nia ich gdzie­kol­wiek Wam wyda­dzą się sensowne.

Z ser­decz­nym uzna­niem dla Waszej pracy,

Alek­san­der i Galy­na Ławrecki