Rząd fede­ral­ny dys­ku­tu­je o przy­zna­niu sobie nad­zwy­czaj­nych upraw­nień w celu radze­nia sobie z trwa­ją­cy­mi pro­te­sta­mi w Otta­wie, zapo­wia­da mini­ster goto­wo­ści na wypa­dek sytu­acji kry­zy­so­wych Bill Bla­ir, okre­śla­jąc jako “nie­wy­tłu­ma­czal­ny” brak egze­kwo­wa­nia pra­wa w sto­li­cy kraju

Spo­tka­nie z pre­mie­ra fede­ral­ne­go z pre­mie­ra­mi zosta­ło zwo­ła­ne na ponie­dzia­łek rano.

Nowe rawo upo­waż­nia­ło­by Otta­wę do robie­nia pra­wie wszyst­kie­go, co uwa­ża za koniecz­ne, aby pora­dzić sobie z kry­zy­sem. Usta­wo­daw­stwo, któ­re zastą­pi­ło usta­wę o środ­kach wojen­nych, defi­niu­je stan wyjąt­ko­wy jako tym­cza­so­wą „pil­ną i kry­tycz­ną sytu­ację”, któ­ra „poważ­nie zagra­ża życiu, zdro­wiu lub bez­pie­czeń­stwu Kana­dyj­czy­ków i ma takie pro­por­cje lub cha­rak­ter, że prze­kra­cza moż­li­wo­ści lub upraw­nie­nia pro­win­cji, aby sobie z tym poradzić.”

reklama

Cho­ciaż Bla­ir pod­kre­ślał,  że rząd fede­ral­ny jest „przy­go­to­wa­ny na wszyst­ko, co konieczne”.

Nie wyklu­czył też roz­miesz­cze­nia woj­ska w celu zakoń­cze­nia okupacji.

Jest to zmia­na tonu w porów­na­niu ze sta­no­wi­skiem zaję­tym przez Tru­de­au w pią­tek , kie­dy powie­dział, że roz­miesz­cze­nie woj­sko­we to „coś, cze­go nale­ży uni­kać za wszel­ką cenę”, jed­no­cze­śnie zauwa­ża­jąc, że „wszyst­kie opcje pozo­sta­ją na sto­le” pod­czas oma­wia­nia zablo­ko­wa­nia przejść granicznych.

Cho­ciaż znacz­na część odpo­wie­dzial­no­ści za egze­kwo­wa­nie pra­wa spo­czy­wa na pro­win­cjach, Bla­ir powie­dział  że ​​„w każ­dej sytu­acji, w któ­rej oko­licz­no­ści prze­kra­cza­ją moż­li­wo­ści lub upraw­nie­nia pro­win­cji, jeste­śmy goto­wi  wkro­czyć i zro­bić wszyst­ko, co konieczne”.

Nie­daw­no w Otta­wie powsta­ło zin­te­gro­wa­ne cen­trum dowo­dze­nia, sku­pia­ją­ce lokal­ną poli­cję z poli­cją pro­win­cji Onta­rio i RCMP.

Pre­mier Onta­rio, Doug Ford, ogło­sił w pią­tek stan wyjąt­ko­wy w pro­win­cji, a jego gabi­net pod­pi­sał roz­ka­zy, dając poli­cji nowe pole manew­ru i zwięk­sza­jąc kary dla protestujących.

„[Poli­cja] ma teraz nowe wła­dze i myślę, że bar­dzo sku­tecz­ne narzę­dzia” – powie­dział w nie­dzie­lę Bla­ir. „Potrze­bu­je­my tyl­ko poli­cji, aby wyko­ny­wa­ła swo­ją pra­cę, egze­kwo­wa­ła i prze­strze­ga­ła pra­wa oraz przy­wra­ca­ła bez­pie­czeń­stwo publicz­ne w Ottawie”.

Bur­mistrz Otta­wy Jim Wat­son nazwał oświad­cze­nie mini­stra „nie­spra­wie­dli­wym”.

„Bio­rąc pod uwa­gę ogrom­ną licz­bę osób, któ­re wycho­dzą, wie­lu z nich nie ma nic wspól­ne­go z bran­żą trans­por­to­wą, nie mamy zaso­bów, aby wejść” – dodał.

„Wie­lu z nich jest bar­dzo wście­kłych i bar­dzo sfru­stro­wa­nych i wyła­do­wu­je się na naszym mieście”.

Jego komen­ta­rze poja­wi­ły się tego same­go dnia, w któ­rym mia­sto wyne­go­cjo­wa­ło umo­wę z jed­nym z orga­ni­za­to­rów pro­te­stów, aby w cią­gu naj­bliż­szych 24 godzin wypro­wa­dzić cię­ża­rów­ki z obsza­rów mieszkalnych.

Kon­ser­wa­ty­ści zło­ży­li tym­cza­sem wnio­sek wzy­wa­ją­cy Tru­de­au i jego gabi­net do znie­sie­nia wszyst­kich fede­ral­nych ogra­ni­czeń pan­de­micz­nych i „jak naj­szyb­sze­go przej­ścia do spo­łe­czeń­stwa post-COVID”. Izba zagło­su­je nad nie­wią­żą­cym wnio­skiem w poniedziałek.

 

za cbc