Bur­mistrz Otta­wy poin­for­mo­wał, że mia­sto zawar­ło umo­wę z pro­te­stu­ją­cy­mi, któ­rzy zablo­ko­wa­li uli­ce w cen­trum, któ­ra sta­no­wi , że w cią­gu naj­bliż­szych 24 godzin wypro­wa­dzą oni pojaz­dy się z obsza­rów mieszkalnych.

Biu­ro Jima Wat­so­na twier­dzi, że orga­ni­za­to­rzy Fre­edom Convoy zgo­dzi­li się na żąda­nia mia­sta, aby ogra­ni­czyć swo­je dzia­ła­nia pro­te­sta­cyj­ne do obsza­ru wokół Wzgó­rza Parlamentarnego.

Wat­son zgo­dził się na spo­tka­nie z demon­stran­ta­mi, jeśli cię­ża­rów­ki i inne pojaz­dy bio­rą­ce udział w pro­te­stach wyja­dą z dziel­nic miesz­kal­nych do połu­dnia w poniedziałek.

reklama

Orga­ni­za­to­rzy spę­dzą naj­bliż­sze 24 godzi­ny „cięż­ko pra­cu­jąc… aby uzy­skać popar­cie kie­row­ców ciężarówek”.

Wat­son ostrze­ga w liście do pro­te­stu­ją­cych, że miesz­kań­cy są „wyczer­pa­ni” i „pode­ner­wo­wa­ni” z powo­du demon­stra­cji i ostrze­ga, że ​​nie­któ­re fir­my balan­su­ją na kra­wę­dzi trwa­łe­go zamknię­cia z powo­du zakłóceń.