Kana­dyj­ski mini­ster obro­ny zapew­nia, że kape­la­ni  pozo­sta­ną, mimo, że naj­now­szy raport  wzy­wa do zwol­nie­nia tych spo­śród nich, któ­rzy “repre­zen­tu­ją reli­gie dys­kry­mi­nu­ją­ce ze wzglę­du na płeć lub toż­sa­mość seksualną”.

Mini­ster obro­ny Ani­ta Anand zapew­ni­ła kape­la­nów, że nadal będą czę­ścią Kana­dyj­skich Sił Zbroj­nych, po tym, jak panel dorad­czy zasu­ge­ro­wał, by depar­ta­ment ogra­ni­czył licz­bę osób, któ­re mogą peł­nić tę rolę. W zeszłym mie­sią­cu Panel Dorad­czy ds. Rasi­zmu Sys­te­mo­we­go i Dys­kry­mi­na­cji w Siłach Zbroj­nych, gru­pa mają­ca na celu zba­da­nie spo­so­bów popra­wy róż­no­rod­no­ści w woj­sku, zale­cił by nie  zatrud­niać kape­la­nów,   repre­zen­tu­ją­cych reli­gie dys­kry­mi­nu­ją­ce ze wzglę­du na płeć lub toż­sa­mość seksualną.

„Nie może uspra­wie­dli­wiać zatrud­nia­nia przed­sta­wi­cie­li orga­ni­za­cji, któ­re mar­gi­na­li­zu­ją okre­ślo­ne oso­by lub kate­go­rycz­nie odma­wia­ją im pozy­cji lide­ra” – czy­ta­my w rapor­cie panelu.
Panel nie wymie­nił żad­nej kon­kret­nej reli­gii, ale uznał, że kil­ka nie pozwa­la kobie­tom na zaj­mo­wa­nie sta­no­wisk kie­row­ni­czych i dys­kry­mi­nu­je człon­ków spo­łecz­no­ści LGBTQ.

Kape­la­ni woj­sko­wi pocho­dzą z róż­nych wyznań, ale panel dorad­czy zasu­ge­ro­wał, że rząd powi­nien zro­bić wię­cej, aby wpro­wa­dzić nowe religie.

 

Daniel Min­den, sekre­tarz pra­so­wy Anand, zapew­nił, że kape­la­ni będą sta­łą czę­ścią wojska.