Pastor z Edmon­ton mógł w czwar­tek wie­czo­rem na wła­snej skó­rze doświad­czyć dzia­ła­nia nowych ogra­ni­czeń dla osób podró­żu­ją­cych, wpro­wa­dzo­nych przez rząd  pre­mie­ra Justi­na Tru­de­au w ramach wal­ki z  pan­de­mią COVID-19.

Tru­de­au ogło­sił w pią­tek rano, że wszy­scy powra­ca­ją­cy do kra­ju muszą udać się do rzą­do­we­go ośrod­ka izo­la­cyj­ne­go, gdzie zosta­nie prze­pro­wa­dzo­ny kolej­ny test na COVID-19. (pierw­szy powin­ni mieć prze­pro­wa­dzo­ny w okre­sie do 72 godzin przed wej­ściem na pokład samo­lo­tu)  Jeśli pasa­żer uzy­ska nega­tyw­ny wynik testu, będzie mógł wró­cić do domu na kolej­ne 11 dni. Jeśli wynik będzie pozy­tyw­ny podró­żu­ją­cy zosta­nie prze­wie­zio­ny do  izo­la­cyj­ne­go  ośrod­ka rzą­do­we­go na resz­tę 14-dnio­wej kwarantanny.

Tru­de­au osza­co­wał koszt testu, zakwa­te­ro­wa­nia i wyży­wie­nia  pokry­wa­ny przez podróż­ne­go na oko­ło 2000 dolarów.

Nowe zasa­dy nie były jesz­cze ogło­szo­ne w czwar­tek wie­czo­rem, ale wyglą­da na to, że funk­cjo­na­riu­sze Cal­ga­ry Inter­na­tio­nal Air­port byli już gotowi.

„(Moja żona Nik­ki) przy­by­ła  wie­czo­rem do Cal­ga­ry, a kie­dy tam dotar­ła, powi­tał ją poli­cjant i urzęd­nik Alber­ta Health Servi­ces” — napi­sał pastor Chris Mathis na swo­jej stro­nie na Facebooku .

„Odrzu­ci­li jej wyni­ki i powie­dzie­li, że musi natych­miast udać się do izo­lat­ki. Powie­dzia­no jej, że jeśli będzie się opie­ra­ła, zosta­nie aresz­to­wa­na. Zadzwo­ni­ła do mnie, a ja natych­miast popro­si­łem o roz­mo­wę z ofi­ce­rem. Roz­ma­wia­łem zarów­no z funk­cjo­na­riu­szem poli­cji, jak i urzęd­ni­kiem AHS, powtó­rzy­li to, co mi powie­dzia­ła. Popro­si­łem o adres, gdzie będzie, powie­dzie­li, że nie mogą mi podać adre­su, ponie­waż jest tajny.

„Popro­si­łem o ich nazwi­ska, zno­wu nie poda­li mi żad­nych infor­ma­cji ani swo­ich nazwisk. Pró­bo­wa­łem wal­czyć, ale powie­dzie­li, że ją aresz­tu­ją, jeśli będzie się opie­ra­ła. Nie udzie­li­li mi żad­nych infor­ma­cji, dokąd zabie­ra­ją moją żonę.

Nie pozwo­lo­no jej zabrać samo­cho­du z lot­ni­ska, natych­miast wsa­dzo­no ją do bia­łej fur­go­net­ki i zabra­no do nie­zna­ne­go obiek­tu, któ­ry jest pod peł­nym nadzorem”.

Sta­cja Glo­bal poin­for­mo­wa­ła, że rząd będzie wynaj­mo­wał pry­wat­ne fir­my ochro­niar­skie do pomo­cy przy kon­tro­lach kwa­ran­tan­ny powracających.

 

Pastor Chris Mathis dodał w pią­tek na FB, że jest abso­lut­nie zbul­wer­so­wa­ny twit­ta­mi pre­mie­ra Alber­ty Jaso­na Ken­neya.  — Moja żona zosta­ła zatrzy­ma­na i nadal jest zatrzy­ma­na przez służ­by zdro­wia i poli­cję Cal­ga­ry. Nie poin­for­mo­wa­li mnie, gdzie prze­by­wa. Na szczę­ście, uda­ło mi się z nią komu­ni­ko­wać i śle­dzić jej loka­li­za­cję za pomo­cą iPho­ne­’a. Twe­et pre­mie­ra był dla mnie SZOKIEM. Jestem pasto­rem w Edmon­ton, któ­ry wier­nie słu­ży temu mia­stu i prowincji.

 

Ken­ney napisał: