W tym samym cza­sie, jak był pan tu w Wil­nie na mszy z pol­skim kon­su­lem, w Barry’s Bay na tym zdję­ciu usu­nię­to pol­ską fla­gę i wywie­szo­no ukra­iń­ską. Wstyd i hańba.

Pozdra­wiam Zabek Mar

•••

Reklama

        Dla­cze­go Radio Mary­ja nie odda­ło czci Dr Hała­to­wi i mil­cza­ło w spra­wie jego dziw­nej śmier­ci? Dr Hałat był nie­gdyś felie­to­ni­stą RM ŚMIERĆ DR Hała­ta łączy się z jed­nym fak­tem, zmarł nagle. Czy to nie dziw­ne? Nie był w szpi­ta­lu, nie było pogo­to­wia, nie leczył się, jak nagle?

        Nikt pomo­cy nie wzy­wał nie było akcji ratun­ko­wej i wszyst­ko tak prze­szło po cichu uwa­dze tak waż­nej oso­by publicz­nej? Poza tym taką oso­bę musia­ły obser­wo­wać na co dzień służ­by. Kur­cze sło­wo nagle koja­rzy z… Koja­rzy mi się z Leperem„Róża Żar­ska. Adwo­kat Lep­pe­ra, Dr Ryszard Kuciń­ski – praw­nik A. Lep­pe­ra Wie­sław Pod­gór­ski – był dorad­cą A. Lep­pe­ra, Pete­lic­kim, A Kudliń­skim, Ewy Żar­skiej, Jolan­ty Brze­skiej. Ks Jerzy Popie­łusz­ko, seria Popie­łusz­ki, sied­mio­ro świad­ków zwią­za­nych ze spra­wą  księ­dza zgi­nę­ło w tajem­ni­czych oko­licz­no­ściach, czy­li tajem­ni­czy­mi zgo­na­mi. Co łączy te śmier­ci? Fakt, że wszy­scy byli nie­wy­god­ni dla SYSTEMU, bądź się nara­zi­li. Jego śmierć owia­na jest wiel­ką tajem­ni­ca, jaką skry­wa rodzi­na albo ktoś kazał im mil­czeć. Przy­po­mi­na­cie sobie w ogó­le jaką­kol­wiek śmierć oso­by publicz­nej w histo­rii, aby dowie­dzieć się tydzień po śmier­ci. nawet nie wie­dzie­li naj­bliż­si przy­ja­cie­le? Jak to się nie roz­nio­sło, jak nie widzie­li para­fia­nie? Cho­wa­li go nocą? Nikt nie widział i nikt nie zauwa­żył, nie zgło­sił? I to jesz­cze dowia­du­je­my się nie o śmier­ci, ale że już był pogrzeb. Taką oso­bę musia­ły obser­wo­wać na co dzień służ­by. Musia­ły wie­dzieć, że zmarł. Musia­ły obser­wo­wać DR na co dzień nie jest to oso­bą ano­ni­mo­wą. Poza tym pod­słu­chy tele­fo­nów, a pew­nie był inwi­gi­lo­wa­ny. Zrób­cie kie­dyś sobie test wyrzuć­cie sobie tele­fo­ny do skrzyn­ki meta­lo­wej, wszyst­kie, za parę dni będą się krę­cić koło domu dziw­ni ludzie. W dobie takiej tech­no­lo­gii oraz kamer, nowi­nek, wła­dza musia­ła wie­dzieć o jego śmier­ci wcze­śniej być może w tym samym dniu itd. Nie chce mi się wie­rzyć, że wła­dza nic nie wiedziała.

        Prze­cież nie­daw­no też zmarł inny wybit­ny wiru­so­log nobli­sta Luc Mon­ta­gnier. Powiem wam, że pierw­szy raz z takim czymś się spo­tka­łem w swo­im życiu Po jakimś cza­sie wszyst­ko ucich­nie, bo prze­cież dla wła­dzy to był czło­wiek prze­ciw cov, więc trze­ba go jak naj­szyb­ciej wyma­zać z pamię­ci. Naj­le­piej nie mówić. Napi­sać nega­tyw­nie jak w Rzecz­po­spo­li­tej „zmarł prze­ciw­nik oraz  epi­de­mio­log czę­sto rów­nież pro­pa­go­wał wie­le fake new­sów” —  tak pisa­ło wie­le mediów.

        Kto, jak kto, ale DR Hałat  miał wię­cej kom­pe­ten­cji niż jakaś tam dzien­ni­ka­rzy­na. Czy nie widzi­cie tu hipo­kry­zji!!! Z jed­nej STR poma­gaj­my UA i bądź­my miło­sier­ni, współ­czu­ją­cy itd. a z dru­giej STR umie­ra ktoś tak waż­ny, a w mediach piszą same nega­tyw­ne treści.

        Poka­zu­ją śmierć oso­by z UA lotem bły­ska­wi­cy, żeby z dru­giej stro­ny mil­czeć. Jak­by to był czło­wiek dru­giej kate­go­rii. Pocho­wa­li go w takim pędzie, jak­by się spie­szy­li, a gdzie sek­cja zwłok, a gdzie, co stwier­dził lekarz w akcie zgo­nu? Sza­nu­ję rodzi­nę nie wiem napraw­dę co nimi kie­ro­wa­ło. Powiem wam, że to naj­dziw­niej­sza śmierć, jak i oko­licz­no­ści, jakie mia­łem oka­zję zoba­czyć w swo­im życiu.

        https://www.facebook.com/Bitwa-o-Prawd%C4%99-105922042095201