Woj­ska Obro­ny Tery­to­rial­nej prze­pro­wa­dzą cykl szko­leń pro­obron­nych dla leśni­ków, obej­mu­ją­cy posłu­gi­wa­nie się bro­nią, ratow­nic­two pola wal­ki i inne przy­dat­ne tech­ni­ki. Pierw­sze wspól­ne ćwi­cze­nia odby­ły się w Cen­trum Szko­le­nia Strze­lec­kie­go Lasów Pań­stwo­wych w Pla­sko­szu koło Tucholi.

– Lasy Pań­stwo­we i leśni­cy od zawsze i w każ­dej sytu­acji pozo­sta­ją do dys­po­zy­cji pań­stwa – pod­kre­śla Józef Kubi­ca, p.o. dyrek­tor gene­ral­ny Lasów Pań­stwo­wych. – Szko­le­nia obron­ne, któ­re roz­po­czy­na­my z WOT to nie nowość. Takie kur­sy odby­wa­ły się już przed laty. Kon­ty­nu­uje­my naj­lep­sze tra­dy­cje Przy­spo­so­bie­nia Woj­sko­we­go Leśników.

PWL to orga­ni­za­cja, któ­ra powsta­ła w 1933 r. i prze­szko­li­ła kil­ka­na­ście tysię­cy leśni­ków. W przeded­niu II woj­ny świa­to­wej leśni­cy sta­no­wi­li więc gru­pę zawo­do­wą świet­nie przy­go­to­wa­ną do pro­wa­dze­nia dzia­łań dywer­syj­nych i wspar­cia armii.

Reklama

– Leśni­cy dosko­na­le zna­ją teren i nie­mal każ­dą leśną ścież­kę. Z kolei żoł­nie­rze wie­dzą, jak posłu­gi­wać się bro­nią, zna­ją tak­ty­kę i potra­fią szyb­ko reago­wać, gdy poja­wia się nie­bez­pie­czeń­stwo. Dla­te­go szko­le­nia orga­ni­zo­wa­ne przez WOT nio­są obo­pól­ne korzy­ści dla orga­ni­za­cji, któ­re repre­zen­tu­je­my – doda­je Kubica.

Lasy Pań­stwo­we są jed­nost­ką prze­wi­dzia­ną do mili­ta­ry­za­cji. Zarzą­dze­nie Mini­stra Śro­do­wi­ska z 17 maja 2017 roku okre­śla zada­nia zwią­za­ne z przy­go­to­wa­niem jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych do obję­cia ich mili­ta­ry­za­cją i spo­sób reali­za­cji tych zadań. Na czas mobi­li­za­cji leśni­cy mają ści­śle okre­ślo­ne zadania.

W przy­pad­ku kon­flik­tu, lasy są tere­nem pro­wa­dze­nia dzia­łań zbroj­nych. Stąd tak waż­ne jest przy­go­to­wa­nie do wal­ki na tych obsza­rach. Przy­po­mnij­my — w Lasach Pań­stwo­wych pra­cu­je ok. 26 tysię­cy ludzi, zna­ko­mi­ta więk­szość w jed­nost­kach tere­no­wych. Szko­le­nia WOT z pew­no­ścią pod­nio­są dotych­cza­so­we umie­jęt­no­ści leśni­ków i będą nie­zbęd­ne w przy­pad­ku koniecz­no­ści obro­ny państwa.

za https://www.lasy.gov.pl/