Rząd fede­ral­ny zabro­nił Huawei udzia­łu w pra­cach nad kana­dyj­ski­mi sie­cia­mi pią­tej gene­ra­cji ze wzglę­dów bez­pie­czeń­stwa – kry­ty­cy twier­dzą, że decy­zja ta jest od daw­na spóźniona.

Posu­nię­cie to sta­wia Kana­dę w zgo­dzie z klu­czo­wy­mi sojusz­ni­ka­mi wywia­dow­czy­mi sie­ci pię­ciu ócz taki­mi jak Sta­ny Zjed­no­czo­ne, któ­re wyra­zi­ły oba­wy doty­czą­ce kon­se­kwen­cji dla bez­pie­czeń­stwa naro­do­we­go, jakie daje przy­zna­nie chiń­skie­mu gigan­to­wi tech­no­lo­gicz­ne­mu dostę­pu do klu­czo­wej infrastruktury.

Kana­da zaka­za­ła rów­nież ZTE, innej chiń­skiej fir­my tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nej wspie­ra­nej przez pań­stwo udzia­łu w budo­wie 5G.

Oświad­cze­nie rzą­du opu­bli­ko­wa­ne w Inter­ne­cie mówi, że fir­my będą mia­ły czas do 28 czerw­ca 2024 r. na usu­nię­cie sprzę­tu 5G pocho­dzą­ce­go od Huawei i ZTE.

Będą rów­nież musia­ły usu­nąć do 31 grud­nia 2027 r. ist­nie­ją­cy sprzęt 4G dostar­czo­ny przez te firmy.

Mini­ster ds. Inno­wa­cji Fran­co­is-Phi­lip­pe Cham­pa­gne mówi, że zakaz dzia­łal­no­ści chiń­skiej fir­my tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nej pomo­że zapew­nić bez­pie­czeń­stwo Kanadyjczykom.
Odpo­wia­da­jąc na pyta­nie o ryzy­ko odwe­tu ze stro­ny chiń­skie­go rzą­du, Cham­pa­gne nie wska­zał, że był to czyn­nik w decy­zji rządu.

„Pozwól mi jasno powie­dzieć, że cho­dzi o Kana­dę, cho­dzi o nasze bez­pie­czeń­stwo naro­do­we, cho­dzi o naszą infra­struk­tu­rę tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ną” – dodał.

Mini­ster bez­pie­czeń­stwa publicz­ne­go Mar­co Men­di­ci­no powie­dział, że decy­zja ozna­cza „nową erę w ochro­nie nasze­go prze­my­słu tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ne­go”. Mini­ster powie­dział, że prze­pi­sy pomo­gą też chro­nić infra­struk­tu­rę w sek­to­rach finan­sów, ener­ge­ty­ki i transportu.

Jak dono­si Glo­bal News, fir­my tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ne wyda­ły set­ki milio­nów dola­rów na sprzęt Huawei, pod­czas gdy rząd fede­ral­ny prze­pro­wa­dzał prze­gląd sytu­acji— cho­ciaż licz­ba ta z bie­giem lat mala­ła. Rząd ryzy­ku­je rów­nież pro­ces sądo­wy na pod­sta­wie umo­wy o ochro­nie inwe­sto­rów zagra­nicz­nych pod­pi­sa­nej przez rząd Ste­phe­na Har­pe­ra z Chinami.

Zgod­nie z tą umo­wą Huawei Cana­da – jako ist­nie­ją­cy inwe­stor posia­da­ją­cy akty­wa – może wnieść rosz­cze­nie prze­ciw­ko Kanadzie.