Pre­mier Justin Tru­de­au powie­dział, że „ser­ce mu pęka” z powo­du prze­ra­ża­ją­cej strze­la­ni­ny w szko­le pod­sta­wo­wej w Tek­sa­sie , w któ­rej we wto­rek zgi­nę­ło 21 osób.

„Ucznio­wie, rodzi­ce, nauczy­cie­le, cała spo­łecz­ność na zawsze zmie­ni­ły swo­je życie przez to nie­wy­obra­żal­ne wyda­rze­nie” – powie­dział Tru­de­au we wto­rek w Vancouver.

„Cała Kana­da opła­ku­je naszych ame­ry­kań­skich przy­ja­ciół w tym strasz­nym, strasz­nym dniu”.

Szkol­na masa­kra kon­ty­nu­uje ponu­rą serię maso­wych strze­la­nin w Teksasie
18-let­ni ban­dy­ta zabił 19 dzie­ci i dwo­je doro­słych, prze­cho­dząc od kla­sy do kla­sy w Robb Ele­men­ta­ry Scho­ol w mie­ście Uval­de, w mia­stecz­ku zdo­mi­no­wa­nym przez Laty­no­sów oko­ło 135 kilo­me­trów na zachód od San Anto­nio. Spraw­ca został następ­nie zabi­ty przez orga­ny ścigania.

Mini­ster bez­pie­czeń­stwa publicz­ne­go Kana­dy Mar­co Men­di­ci­no  powie­dział, że nie ma słów, któ­re mogły­by wystar­cza­ją­co oddać spra­wie­dli­wość bólo­wi, udrę­ce i  jakie rodzi­ny i spo­łecz­ność odczu­wa­ją dziś rano”.

Zda­rze­nie mia­ło miej­sce  ma miej­sce rów­nież zale­d­wie 10 dni po tym, jak uzbro­jo­ny ban­dy­ta zabił 10 czar­nych kupu­ją­cych i robot­ni­ków w super­mar­ke­cie w Buf­fa­lo w sta­nie Nowy Jork , co wła­dze od tego cza­su uzna­ły za rasi­stow­ski atak.

Prze­ma­wia­jąc we wto­rek w Bia­łym Domu, zale­d­wie kil­ka godzin po strze­la­ni­nie w Uval­de, pre­zy­dent USA Joe Biden wezwał do wpro­wa­dze­nia nowych ogra­ni­czeń doty­czą­cych bro­ni palnej.

W następ­stwie tej ostat­niej maso­wej zbrod­ni Tru­de­au powtó­rzył , że jego rząd będzie kon­ty­nu­ował wysił­ki ma rzecz jesz­cze więk­szej  kon­tro­li dostę­pu do bro­ni w Kanadzie

„Jako rząd w cią­gu ostat­nich lat znacz­nie zwięk­szy­li­śmy bez­pie­czeń­stwo Kana­dyj­czy­ków” – powie­dział. „Nie­daw­no zaostrzy­li­śmy wyma­ga­nia doty­czą­ce spraw­dza­nia prze­szło­ści przy zaku­pie bro­ni pal­nej w Kana­dzie. W zeszłym roku zaka­za­li­śmy bro­ni sztur­mo­wej w sty­lu woj­sko­wym, któ­rej kupo­wa­nie, sprze­da­wa­nie lub uży­wa­nie w dowol­nym miej­scu w Kana­dzie jest obec­nie nie­le­gal­ne. Zro­bi­my jesz­cze wię­cej”. obiecał.

Men­di­ci­no dodał, że Kana­dyj­czy­cy muszą pamię­tać, że takie tra­ge­die mogą i zda­rza­ją się rów­nież tutaj, w Kanadzie

„Wciąż mamy dużo pra­cy do wyko­na­nia tutaj, w Kana­dzie”, powie­dział. „Nie jeste­śmy impre­gno­wa­ni na prze­moc z uży­ciem bro­ni, któ­ra nie­ste­ty dotknę­ła wie­le spo­łecz­no­ści tutaj”.

 

Spo­koj­ny 18-let­ni ban­dy­ta Salva­dor Ramos był miesz­kań­cem Uval­de w Tek­sa­sie, któ­ry pisał o bro­ni w mediach spo­łecz­no­ścio­wych i pra­co­wał na pół eta­tu w sie­ci fast foodów Wendy’s.

 

 

Salva­dor Ramos był „cichym typem” i kupił dwie sztu­ki bro­ni sztur­mo­wej po ukoń­cze­niu 18 lat.

Przed ata­kiem na swo­ją bab­cię, a następ­nie szko­łę pod­sta­wo­wą Rob­ba w mie­ście Uval­de, Ramos napi­sał  na Face­bo­oku:  „Zabi­ję moją babcię”.

Dru­ga wia­do­mość przy­szła kil­ka minut póź­niej: „Zastrze­li­łem babcię”.

Potem, mniej niż 15 minut przed pój­ściem do szko­ły, poja­wi­ła się trze­cie: „Będę strze­lać w szko­le podstawowej”.

Zanim został zastrze­lo­ny przez poli­cję, „zaba­ry­ka­do­wał się” w kla­sie i zaczął strze­lać do dzie­ci i „każ­de­go, kto sta­nął mu na dro­dze, powie­dział por. Olivarez.

Guber­na­tor Greg Abbott powie­dział, że Ramos był uczniem w Uval­de High Scho­ol i miesz­kań­cem spo­łecz­no­ści liczą­cej oko­ło 16 000 osób.

Motyw nie był od razu jasny, a poli­cja bada jego dwa kon­ta w mediach społecznościowych.

Według sena­to­ra sta­no­we­go Rolan­da Gutier­re­za, powo­łu­jąc się na poli­cję sta­no­wą, nasto­let­ni ban­dy­ta dał do zro­zu­mie­nia w mediach spo­łecz­no­ścio­wych, że może nadejść atak.

Bab­cia postrze­lo­na przez wnu­ka zosta­ła  prze­wie­zio­na dro­gą powietrz­ną do szpi­ta­la i prze­ży­ła strze­la­ni­nę cho­ciaż jej stan nie był znany.

Poli­cja śled­cza uwa­ża, że ​​ban­dy­ta umie­ścił na Insta­gra­mie zdję­cia dwóch bro­ni, któ­rych użył pod­czas strzelaniny.

Porucz­nik Oli­va­rez powie­dział MSNBC, że napast­nik uży­wał kara­bi­nu typu AR i nie miał histo­rii kryminalnej.

Depar­ta­ment Bez­pie­czeń­stwa Publicz­ne­go w Tek­sa­sie powie­dział wcze­śniej, że Ramos nosił kami­zel­kę kulo­od­por­ną, ale porucz­nik Oli­va­rez powie­dzia­ła że nosił rodzaj kami­zel­ki, któ­rej uży­wa­ją zespo­ły taktyczne.

Kole­ga z kla­sy, któ­ry popro­sił o zacho­wa­nie ano­ni­mo­wo­ści, powie­dział CNN, że on i Ramos byli tro­chę „bli­scy” i gra­li razem na Xbok­sie. Dodał, że Ramos był fanem strze­la­ni­ny i gry wal­ki Call of Duty.

Washing­ton Post twier­dził, że Ramos był „zastra­sza­ny” jako dziec­ko, przy czym jeden uczeń powie­dział, że seple­nie­nie uczy­ni­ło go celem, pod­czas gdy inni powie­dzie­li, że zno­sił gejow­skie wyzwi­ska i był wyśmie­wa­ny z powo­du swo­je­go ubioru.

za cbc oraz  news.sky.com