Bazy­li­ka kate­dral­na św. Jana Chrzci­cie­la w St. Joh­n’s w Nowej Fun­dlan­dii i powią­za­ne z nią nie­ru­cho­mo­ści są wysta­wio­ne na sprze­daż, a Fun­da­cja Dzie­dzic­twa Bazy­li­ki pro­wa­dzi zbiór­kę i pro­si o pomoc w ich zakupie.

Nie­ru­cho­mo­ści nale­żą­ce do archi­die­ce­zji St. Joh­n’s są sprze­da­wa­ne przez wyzna­czo­ne­go przez sąd powier­ni­ka w ramach postę­po­wa­nia upa­dło­ścio­we­go w celu zapew­nie­nia nie­zbęd­nych fun­du­szy na odszko­do­wa­nie dla ofiar prze­mo­cy, któ­re miesz­ka­ły w sie­ro­ciń­cu Mount Cashel.

Skan­dal zwią­za­ny z nad­uży­cia­mi w sie­ro­ciń­cu Mount Cashel doty­czył wie­lu chłop­ców, któ­rzy byli pod opie­ką irlandz­kich zakonników.

Fun­da­cja Dzie­dzic­twa Bazy­li­ki zosta­ła utwo­rzo­na, aby zebrać pie­nią­dze na zakup nie­ru­cho­mo­ści w nadziei, że miej­sce będzie nadal wyko­rzy­sty­wa­ne przez kato­li­ków i nie zosta­nie sprze­da­ne orga­ni­za­cjom świeckim.

W zespo­le nie­ru­cho­mo­ści znaj­du­je się rów­nież St. Bona­ven­tu­re Col­le­ge, któ­ra jest nie­za­leż­ną szko­łą kato­lic­ką dla uczniów klas K‑12, oraz lodo­wi­sko hoke­jo­we uży­wa­ne przez szko­ły i społeczność.

 

Fun­da­cja pod­kre­śla, że jej inten­cje „skon­cen­tro­wa­ne są na zacho­wa­niu tego histo­rycz­ne­go, zna­czą­ce­go kul­tu­ro­wo i ducho­we­go punk­tu orientacyjnego”.

„Naby­cie tych nie­ru­cho­mo­ści ozna­cza, że ​​Fun­da­cja Dzie­dzic­twa Bazy­li­ki będzie w sta­nie utrzy­mać i zacho­wać Bazy­li­kę jako cen­trum wia­ry, dzie­dzic­twa i kul­tu­ry Nowej Fun­dlan­dii i Labradoru…”

Akcja rato­wa­nia kato­lic­kie­go punk­tu orien­ta­cyj­ne­go w pro­win­cji o głę­bo­kiej irlandz­ko-kato­lic­kiej histo­rii nastę­pu­je po tym, jak wie­le para­fii w die­ce­zji zabro­ni­ło przez wie­le mie­się­cy kato­li­kom wol­nym od szcze­pień prze­ciw­ko Covid 19 cho­dze­nia na mszę św .

za life­si­te news