Eco­no­mic Intel­li­gen­ce Unit (EIU) opu­bli­ko­wa­ła swój tego­rocz­ny ran­king miast, w któ­rych żyje się naj­le­piej. Do obli­cze­nia 2022 Glo­bal Live­abi­li­ty Index wzię­to pod uwa­gę 30 czyn­ni­ków, któ­re wpły­wa­ją na jakość życia i decy­du­ją o tym, czy w danym mie­ście chce się żyć, m.in. sta­bil­ność, opie­kę medycz­ną, kul­tu­rę, śro­do­wi­sko, edu­ka­cję i infrastrukturę.

Oce­nio­no ponad 170 miast. Toron­to upla­so­wa­ło się na ósmym miej­scu, za Cal­ga­ry (miej­sce 3.) i Van­co­uver (miej­sce 5.).

W zeszłym roku 10 kana­dyj­skich miast, któ­re zna­la­zły się w ran­kin­gu, odno­to­wa­ło spad­ki. Auto­rzy listy twier­dzi­li, że ma to zwią­zek z pan­de­mią i dużym obcią­że­niem służb medycz­nych. Teraz jed­nak mia­stom pomo­gło znie­sie­nie restryk­cji sani­tar­nych. Popra­wi­ły się też wyni­ki w kate­go­rii edu­ka­cji, jako że ucznio­wie mogli wró­cić do nauki w kla­sach. Poza tym sys­te­my medycz­ne nie są już tak moc­no eksploatowane.

reklama

W ska­li świa­to­wej Glo­bal Live­abi­li­ty Index wzrósł do 73,6 punk­tów na 100 moż­li­wych. Rok temu wyno­sił 69,1 pkt. Wciąż jed­nak pozo­sta­je poni­żej śred­niej odno­to­wy­wa­nej przed pan­de­mią, któ­ra wyno­si­ła 75,9 pkt.

Pierw­sza dzie­siąt­ka w EIU Glo­bal Live­abi­li­ty Index 2022 przed­sta­wia się następująco:

 1. Wie­deń, Austria (99,1 pkt.);
 2. Kopen­ha­ga, Dania (98,0 pkt.);
 3. Zurich, Szwaj­ca­ria (96,3 pkt.);
 4. Cal­ga­ry, Kana­da (96,3 pkt.);
 5. Van­co­uver, Kana­da (96,1 pkt.);
 6. Gene­wa, Szwaj­ca­ria (95,9 pkt.);
 7. Frank­furt, Niem­cy (95,7 pkt.);
 8. Toron­to, Kana­da (95,4 pkt.);
 9. Amster­dam, Holan­dia (95,3 pkt.);
 10. Osa­ka, Japo­nia (95,1 pkt.);
 11. Mel­bo­ur­ne, Austra­lia (95,1 pkt.).