Waty­kań­ski urzęd­nik w Davos zapew­nił, że Kościół reali­zu­je pro­gram Świa­to­we­go Forum Eko­no­micz­ne­go. Kościół Kato­lic­ki zamie­rza „wdra­żać poli­ty­kę i pro­gra­my, aby wpro­wa­dzić w życie kwe­stie oma­wia­ne na forum” – powie­dział ojciec Leonir Chia­rel­lo, prze­ło­żo­ny Gene­ral­ny Zako­nu Skalabrii.

Waty­kań­ski duchow­ny uczest­ni­czą­cy w szczy­cie Davos w 2022 r., kon­fe­ren­cji orga­ni­zo­wa­nej przez Świa­to­we Forum Eko­no­micz­ne (WEF), któ­ra pro­mu­je  „zie­lo­ną” agen­dę , otwar­te gra­ni­ce i zarzą­dza­nie „przy­szły­mi pan­de­mia­mi” , powie­dział, że Kościół kato­lic­ki jest „zaan­ga­żo­wa­ny w róż­ne kwe­stie oma­wia­ne na forum”.

W roz­mo­wie z Vati­can News ks. Leonir Chia­rel­lo, prze­ło­żo­ny gene­ral­ny Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Świę­te­go Karo­la (Ska­la­bri­nia­nów), powie­dział, że Kościół jest lide­rem we wdra­ża­niu wie­lu glo­ba­li­stycz­nych ide­ałów WEF .

Chia­rel­lo, któ­re­go papież Fran­ci­szek mia­no­wał człon­kiem Kon­gre­ga­cji ds. Insty­tu­tów Życia Kon­se­kro­wa­ne­go i Sto­wa­rzy­szeń Życia Apo­stol­skie­go, wyja­śnił, że ist­nie­je osiem „pod­sta­wo­wych tema­tów”, któ­re forum Davos roz­wa­ża pod­czas dorocz­ne­go spo­tka­nia, w tym „kli­mat i natu­ra, spra­wie­dliw­sze gospo­dar­ka … zdro­wie i opie­ka zdro­wot­na, glo­bal­na współ­pra­ca oraz spo­łe­czeń­stwo i sprawiedliwość”.

Prze­ło­żo­ny gene­ral­ny pochwa­lił forum za jego zaan­ga­żo­wa­nie we „wspól­ną pra­cę” w ramach „współ­od­po­wie­dzial­no­ści i współ­pra­cy mię­dzy­na­ro­do­wej […], aby kon­ty­nu­ować osią­ga­nie wyni­ków w tych głów­nych tema­tach, któ­re oma­wia­my na forum”.

Wie­le „wyzwań”, któ­ry­mi forum chce się zająć, według duchow­ne­go, obej­mu­je kry­zys koro­na­wi­ru­sa i woj­ny na całym świe­cie. Chia­rel­lo powie­dział, że Kościół musi współ­pra­co­wać z orga­ni­za­cja­mi świec­ki­mi, aby „budo­wać kon­sen­sus i wspól­ny pro­gram w celu roz­wią­za­nia pro­ble­mów zwią­za­nych z tro­ską o przy­ro­dę, gospo­dar­kę, pra­cę, tech­no­lo­gię, biz­nes, opie­kę zdro­wot­ną, spra­wie­dli­wość spo­łecz­ną i inne kwe­stie roz­wa­ża­ne przez forum ”.

Ponad­to Chia­rel­lo powie­dział, że Kościół jest zaan­ga­żo­wa­ny we „wdra­ża­nie poli­tyk i pro­gra­mów mają­cych na celu wpro­wa­dze­nie w życie kwe­stii roz­wa­ża­nych na forum” oraz „usta­no­wie­nie mecha­ni­zmów współ­pra­cy mię­dzy­na­ro­do­wej i współ­od­po­wie­dzial­no­ści mają­cej na celu osią­gnię­cie kon­kret­nych rezul­ta­tów” z celów okre­ślo­nych na szwaj­car­skim forum.

Ksiądz odniósł się do „per­spek­ty­wy zapro­po­no­wa­nej przez Papie­ża Fran­cisz­ka w spra­wie tro­ski o przy­ro­dę i pro­mo­wa­nia bar­dziej inklu­zyw­nej eko­no­mii w Lau­da­to Sí i Fra­tel­li Tut­ti ” jako przy­kła­dów Kościo­ła reali­zu­ją­ce­go agen­dę WEF, ale zasu­ge­ro­wał, że „Kościół kato­lic­ki może zro­bić wię­cej, anga­żu­jąc się w inne już ist­nie­ją­ce ini­cja­ty­wy oraz anga­żu­jąc ini­cja­ty­wy innych akto­rów spo­łecz­nych i poli­tycz­nych roz­wi­ja­ją­ce się na pozio­mie lokal­nym i globalnym”.

Tym­cza­sem poważ­ne zastrze­że­nia zosta­ły już pod­nie­sio­ne przez gru­py w Koście­le kato­lic­kim w związ­ku z popar­ciem Papie­ża dla Celów Zrów­no­wa­żo­ne­go Roz­wo­ju (SDG) Orga­ni­za­cji Naro­dów Zjed­no­czo­nych (ONZ), czę­ści szer­szej Agen­dy 2030 zatwier­dzo­nej przez WEF, któ­ra wzy­wa do „powszech­ne­go dostę­pu” do „zdro­wia repro­duk­cyj­ne­go” i pro­mu­je „pra­wa reprodukcyjne”.

ONZ zde­fi­nio­wa­ła te ter­mi­ny na kon­fe­ren­cji w Kairze w 1994 r. w celu zapew­nie­nia kobie­tom „nowo­cze­snej anty­kon­cep­cji”  oraz „bez­piecz­nej abor­cji” wszę­dzie tam, gdzie pro­ce­du­ra jest legalna.

Opi­nia, że Waty­kan dosto­so­wu­je się do celów ONZ i WEF, zosta­ło wzmoc­nio­ne po tym, jak papież Fran­ci­szek wyra­ził wdzięcz­ność za uchwa­le­nie SDGs na papie­skiej kon­fe­ren­cji w 2016 r., w któ­rej uczest­ni­czył zna­ny zwo­len­nik abor­cji i kon­tro­li popu­la­cji Jef­frey Sachs.

za life­si­te news