Wraz z rosną­cy­mi sto­pa­mi pro­cen­to­wy­mi i rosną­cy­mi kosz­ta­mi arty­ku­łów pierw­szej potrze­by i żyw­no­ści wie­le osób jest już na skra­ju bra­ku wystar­cza­ją­cej ilo­ści pie­nię­dzy na opła­ce­nie comie­sięcz­nych rachun­ków – co ozna­cza duże ryzy­ko dla ryn­ku mieszkaniowego.

Pra­wie jeden na czte­rech wła­ści­cie­li domów twier­dzi, że będzie musiał sprze­dać swój dom, jeśli sto­py pro­cen­to­we wzro­sną, wyni­ka z badań son­da­żo­wych zadłu­że­nia prze­pro­wa­dzo­nych przez Manu­li­fe Bank of Canada.

Ankie­ta prze­pro­wa­dzo­na mię­dzy 14 a 20 kwiet­nia wyka­za­ła rów­nież, że 18 pro­cent ankie­to­wa­nych wła­ści­cie­li domów znaj­du­je się już na eta­pie, na któ­rym nie stać ich na zakup domu.

reklama

„Bada­nie ujaw­ni­ło, że pra­wie jed­na trze­cia Kana­dyj­czy­ków przy­zna­je, że nie rozu­mie, jak dzia­ła infla­cja lub sto­py pro­cen­to­we, bli­sko trzech na czte­rech nie ma spi­sa­ne­go pla­nu finan­so­we­go, a pra­wie poło­wa nie ma budże­tu domo­we­go” – powie­dzia­ła Lysa Fit­zge­rald , wice­pre­zes sprze­da­ży, Manu­li­fe Bank.

Bli­sko poło­wa zadłu­żo­nych  twier­dzi, że dług wpły­wa na ich zdro­wie psychiczne.

Rocz­ne tem­po infla­cji wzro­sło w kwiet­niu do 6,8 pro­cent. 1 czerw­ca bank cen­tral­ny pod­wyż­szył głów­ną sto­pę pro­cen­to­wą o pół punk­tu pro­cen­to­we­go do 1,5 proc.

Wice­pre­zes Ban­ku Kana­dyj­skie­go twier­dzi, że być może będzie musiał pod­nieść  głów­ną sto­pę pro­cen­to­wą do trzech pro­cent lub wię­cej, aby opa­no­wać wzrost cen.