Pre­mier Doug Ford doko­nał zmian w swo­im 30-oso­bo­wym gabi­ne­cie. Mini­strem zdro­wia zosta­ła dotych­cza­so­wa pro­ku­ra­tor gene­ral­na Sylvia Jones. Jones będzie też wice­pre­mie­rem. Część mini­strów zacho­wa­ła swo­je posa­dy, wśród nich mini­stro­wie odpo­wie­dzial­ni za finan­se, trans­port, miesz­kal­nic­two i edu­ka­cję. Ogła­sza­jąc zmia­ny pre­mier stwier­dził, że obec­ny skład ma być odzwier­cie­dle­niem onta­ryj­skiej spo­łecz­no­ści i będzie jed­no­czyć miesz­kań­ców prowincji.

Uro­czy­stość zaprzy­się­że­nia mini­strów odby­ła się w pią­tek na dwo­rze przed budyn­kiem legislatury.

Na swo­ich dotych­cza­so­wych sta­no­wi­skach pozo­sta­li: mini­ster edu­ka­cji Ste­phen Lec­ce, mini­ster finan­sów Peter Beth­len­fa­lvy, mini­ster trans­por­tu Caro­li­ne Mul­ro­ney, mini­ster ds. dzie­ci i usług socjal­nych Mer­ri­lee Ful­ler­ton, mini­ster pra­cy Mon­te McNau­gh­ton, pro­ku­ra­tor gene­ral­ny Doug Downey, mini­ster ds. roz­wo­ju gospo­dar­cze­go Vic Fede­li, mini­ster śro­do­wi­ska David Pic­ci­ni, mini­ster ener­ge­ty­ki Todd Smith oraz mini­ster ds. roz­wo­ju pół­no­cy i spraw lud­no­ści rdzen­nej Greg Rickford.

reklama

Wie­le zmian pole­ga­ło na powie­rza­niu innych funk­cji zna­nym już poli­ty­kom oraz na zmia­nie nazw sta­no­wisk. Mia­ło to na celu pod­kre­śle­nie spraw, któ­re są waż­ne dla For­da – a prio­ry­te­ty pre­mie­ra to miesz­kal­nic­two, wydo­by­cie i infra­struk­tu­ra. Zmia­ny nazw mini­sterstw wyda­ją się cza­sem nie­wiel­kie, ale nio­są okre­ślo­ny prze­kaz, np. sta­no­wi­sko mini­stra „ds. kobiet” zosta­ło prze­mia­no­wa­ne na mini­stra „ds. moż­li­wo­ści roz­wo­ju spo­łecz­ne­go i eko­no­micz­ne­go kobiet”.

Na cze­le naj­więk­sze­go mini­ster­stwa – mini­ster­stwa zdro­wia – sta­nę­ła Sylvia Jones. Ford obie­cał zwięk­sze­nie budże­tu na budo­wę szpi­ta­li w prowincji.

Mini­ster edu­ka­cji Ste­phen Lec­ce nie­mal natych­miast będzie musiał się zająć nego­cjaj­mi z nauczy­cie­la­mi i pra­cow­ni­ka­mi sek­to­ra edu­ka­cji, któ­rym 31 sierp­nia koń­czą się umo­wy zbio­ro­we. Z ostat­niej run­dy nego­cja­cji nie­ste­ty nic nie wyni­kło, czę­ścio­wo ze wzglę­du na usta­wę, któ­ra ogra­ni­czy­ła pod­wyż­ki dla pra­cow­ni­ków sek­to­ra publicznego.

Na sta­no­wi­sku mini­stra ds. miast i miesz­kal­nic­twa pozo­stał Ste­ve Clark. Pre­mier Ford pod­czas swo­je­go prze­mó­wie­nia zazna­czy­ła, że Clark będzie miał za zada­nie wdra­ża­nie zmian w prze­pi­sach o zago­spo­da­ro­wa­niu prze­strzen­nym, zwięk­sze­nie poda­ży miesz­kań i osią­gnię­cie celu budo­wy 1,5 milio­na nowych domów w cią­gu 10 lat.

Utwo­rzo­no nowe sta­no­wi­sko wice­mi­ni­stra ds. miesz­kal­nic­twa, któ­rym został poseł „z tyl­nej ławy” Micha­el Par­sa. Inne nowo utwo­rzo­ne sta­no­wi­sko – mini­stra ds. dostar­cza­nia usług publicz­nych i usług dla biz­ne­su – objął Kale­ed Rashe­ed, dotych­cza­so­wy wice­mi­ni­ster ds. zarzą­dza­nia cyfrowego.

Nową twa­rzą w gabi­ne­cie jest też sio­strze­niec For­da, Micha­el Ford, któ­ry otrzy­mał nomi­na­cję na mini­stra ds. oby­wa­tel­stwa i wie­lo­kul­tu­ro­wo­ści. Prze­wod­ni­czą­cy klu­bu posel­skie­go NDP, Jeff Burch, zakwe­stio­no­wał wybór pre­mie­ra. Stwier­dził, że wśród posłów kon­ser­wa­tyw­nych jest wie­le osób róż­nych ras, któ­re mogły­by peł­nić tę funk­cję, ale pre­mier wolał wybrać swo­je­go sio­strzeń­ca o wąt­pli­wych kwalifikacjach.

Pod­kre­śla­jąc, jak waż­ny jest dla nie­go prze­mysł wydo­byw­czy, Ford wydzie­lił funk­cję mini­stra gór­nic­twa. Do tej pory spra­wa­mi zwią­za­ny­mi z wydo­by­ciem zaj­mo­wał się mini­ster ds. roz­wo­ju pół­no­cy, leśnic­twa i zaso­bów natu­ral­nych. Teraz mini­strem gór­nic­twa został Geo­r­ge Pirie, były bur­mistrz Tim­mins. W szcze­gól­no­ści ma się zająć roz­wo­jem Ring of Fire.

Inni nowi człon­ko­wie gabi­ne­tu to: Micha­el Kerz­ner – przed­się­bior­ca bio­tech­no­log, repre­zen­tu­ją­cy okręg York Cen­tre, nowy adwo­kat gene­ral­ny; Gray­don Smith – były bur­mistrz Bra­ce­brid­ge, nowy mini­ster ds. zaso­bów natu­ral­nych i leśnic­twa; Char­ma­ine Wil­liams – pierw­sza ciem­no­skó­ra kobie­ta w gabi­ne­cie For­da, nowa wice­mi­ni­ster ds. moż­li­wo­ści roz­wo­ju spo­łecz­ne­go i eko­no­micz­ne­go kobiet.

Na sta­no­wi­sku mini­stra tury­sty­ki, kul­tu­ry i spor­tu Lisę Mac­Le­od zastą­pił Neil Lums­den, były pił­karz. Mac­Le­od po zaprzy­się­że­niu gabi­ne­tu oświad­czy­ła, że potrze­bu­je cza­su na pod­re­pe­ro­wa­nie zdrowia.

Nie­któ­rym mini­strom roz­sze­rzo­no zakres obo­wiąz­ków. Prab­me­et Sar­ka­ria pozo­sta­je sze­fem skar­bu, ale docho­dzą mu zarzą­dza­nie kry­zy­so­we i zamó­wie­nia publicz­ne. Zakres obo­wiąz­ków Kin­gi Sur­my, obec­nej mini­ster infra­struk­tu­ry, obej­mu­je teraz rów­nie rzą­do­we nieruchomości.