Pre­mier Justin Tru­de­au popie­ra hin­du­skich rol­ni­ków, któ­rzy chcą “poko­jo­wo pro­te­sto­wać”, ale już nie reagu­je tak otwar­cie, gdy inne “poko­jo­we pro­te­sty” odby­wa­ją się na jego podwór­ku. Wie­le jest przy­pad­ków, gdy Kana­dyj­czy­cy za takie demon­stra­cje są aresz­to­wa­ni i karani.

W Del­hi trwa strajk rol­ni­ków. Tru­de­au był pierw­szym świa­to­wym lide­rem, któ­ry poparł straj­ku­ją­cych. ” Kana­da zawsze będzie stać na stra­ży pra­wa do poko­jo­wych pro­te­stów”, powie­dział. Rol­ni­cy nie zga­dza­ją się z pro­po­no­wa­ną usta­wą, któ­ra ma zno­sić regu­la­cje odno­szą­ce się do cen zbo­ża. Oba­wia­ją się, że w takiej sytu­acji pozo­sta­ną na łasce wiel­kich korporacji.

Tru­de­au wypo­wia­dał się pod­czas wir­tu­al­nych obcho­dów uro­dzin Guru Nanak Dev Ji, zało­ży­cie­la sikhi­zmu. “Wie­rzy­my w zna­cze­nie dia­lo­gu, dla­te­go sta­ra­my się docie­rać do indyj­skie­go rzą­du i wyra­żać swo­je obawy”.

reklama

Tym­cza­sem onta­ryj­ski poseł nie­za­leż­ny, Ran­dy Hil­ler, został posta­wio­ny w stan oskar­że­nia po tym, jak zor­ga­ni­zo­wał dwa wie­ce prze­ciw­ko lock­dow­no­wi przed budyn­kiem legi­sla­tu­ry. Dalej 32-let­nia kobie­ta zosta­ła zatrzy­ma­na za orga­ni­za­cję poko­jo­we­go pro­te­stu, w któ­rym uczest­ni­czy­ło ponad 100 osób, pod­czas gdy zgod­nie z restryk­cja­mi zgro­ma­dze­nia były ogra­ni­czo­ne do 10. Hil­le­ro­wi i kobie­cie gro­żą kary od 10 000 do 100 000 dola­rów. W Saska­to­on męż­czy­zna, któ­ry poma­gał zor­ga­ni­zo­wać pro­test anty­ma­sko­wy dostał man­dat na 2800 dol. Pre­mier Brian Pal­li­ster zga­nił uczest­ni­ków pro­te­stu i postra­szył ich, że będą dosta­wać man­da­ty pocz­tą. Kościo­łom nie pozwa­la się odpra­wiać “mszy samochodowych”.

W Kana­dzie jak dotąd potwier­dzo­no 394 000 przy­pad­ków COVID-19. W Indiach — ponad 9,4 miliona.