Na Juko­nie, nie­da­le­ko Daw­son City, odkry­to zacho­wa­ne­go w mule mło­de­go mamu­ta. To dru­gi taki okaz na świe­ci i pierw­szy zna­le­zio­ny w Ame­ry­ce Północnej.

Nie­dłu­go po połu­dniu 21 czerw­ca, w Dzień Lud­no­ści Rdzen­nej, pod­czas kopa­nia łado­war­ką w stru­mie­niu Eure­ka Cre­ek na połu­dnie od Daw­son City, mło­dy gór­nik nagle w coś ude­rzył. Wezwał swo­je­go sze­fa, a ten od razu naka­zał zatrzy­mać pra­ce w tym miej­scu. Zro­bił zdję­cie zna­le­zi­ska i wysłał je do pale­on­to­lo­ga dra Gran­ta Zazu­li. Zazu­la stwier­dził, że gór­nik „doko­nał naj­waż­niej­sze­go odkry­cia pale­on­to­lo­gicz­ne­go w Ame­ry­ce Północnej”.

To był mło­dy mamut w cało­ści. Miał trą­bę, ogon, małe uszy, zachwy­cał się Zazu­la, któ­ry zaczął zaj­mo­wać się epo­ką lodow­co­wą na Juko­nie w 1999 roku.

reklama

Mamut został odkry­ty na zie­mi nale­żą­cej do Tr’on­dëk Hwëch’in.

Zazu­la od razu pró­bo­wał skon­tak­to­wać się z geo­lo­ga­mi, któ­rzy znaj­do­wa­li­by się w pobli­żu Daw­son City i mogli­by przy­je­chać na miej­sce. Zada­nie nie było łatwe, jako że tego dnia przy­pa­da­ło świę­to. W koń­cu przy­je­cha­ło dwóch geo­lo­gów, jeden z Yukon Geo­lo­gi­cal Survey, dru­gi z Uni­ver­si­ty of Cal­ga­ry. Byli potrzeb­ni, by wyjąć mamu­ta, opi­sać miej­sce zna­le­zi­ska i pobrać prób­ki. Zazu­la opo­wia­da, że po godzi­nie pogo­da się zmie­ni­ła, przy­szła burza, a potem zaczę­ło padać. Gdy­by do tego cza­su nie uda­ło się prze­nieść mamu­ta, zna­le­zi­sko było­by stracone.

Mamut został nazwa­ny Nun cho ga, co w języ­ku Hän Indian Tr’on­dëk Hwëch’in ozna­cza „wiel­kie małe zwie­rzę”. Ma 140 cm dłu­go­ści, czy­li jest nie­co więk­szy niż dru­gi zacho­wa­ny w cało­ści mło­dy mamut zna­le­zio­ny na Sybe­rii w maju 2007 roku.

Zazu­la uwa­ża, że mamut żył zale­d­wie 30–35 dni. Praw­do­podb­nie pod­czas jedze­nia odda­lił się od mat­ki i utknął w mule. Na pod­sta­wie badań geo­lo­gicz­nych miej­sca zna­le­zi­ska, zgi­nął 35 000–40 000 lat temu, pod­czas ostat­nie­go zlo­do­wa­ce­nia. Zacho­wał się w wiecz­nej zmarzlinie.

Po wyję­ciu zacho­wa­ne­go mamu­ta z kory­ta stru­mie­nia, odby­ła się cere­mo­nia z udzia­łem człon­ków ple­mie­nia Tr’on­dëk Hwëch’in, naukow­ców, gór­ni­ków i polityków.