Do pani Iry­ny szo pysa­ła na Pana Kumo­ra tyż­deń temu, pani Iry­no, duże dobre szczo wy zha­du­je­te szczo Naszi ludy dono­siat na dru­hych. Ale i na naszych takoż. Pamia­ta­je­te, jak po wij­ni Ruski pry­szły i wywo­zy­ły naszych ludej na Sybir. I naszym ludiom kaza­ły szczo my was ne zna­je­mo, to waszi ludy na was donosiat.

        Dobre szczo wy pani Iry­no pry­ha­du­je­te szczo­by ciłyj swit znał jaki my je.

        A szcze wam ska­żu, bo wy je nasza ludy­na szczo naszi ludy nawet ze seła wmi­jut zwe­sta­ty­sia do ludej i wy powyn­ny kaza­ty Pan redak­tor Kumor, a ni til­ki Kumor. Nasi ludy wsze tro­chi nauczy­ły­sia, ale ne wsi, wydno, bo wy szcze ne zna­je­te jak kazaty.

        Dobre szczo czy­ta­je­te „Goniec” ce zro­byt z was bil­sze oswid­cze­nu ludy­nu i ne bydy­te nam roby­ty wstydu.

        Chwa­la wsim naro­dom na swi­ti i takoż naszo­ji Ukrainy.

S powa­ho­ju

Andrij Ban­du­ra

Od redak­cji: Sza­now­ny Panie, nasze naro­dy powin­ny pamię­tać o prze­szło­ści i żyć w przy­jaź­ni, wspól­nie było­by łatwiej nam bro­nić się przed tymi, któ­rzy chcą i Pola­ków i Ukra­iń­ców wyko­rzy­stać do wła­snych celów. Dzię­ku­ję za list Andrzej Kumor

•••

With this let­ter I would like to express our gre­at disap­po­int­ment of recent action of Ron­ce­sval­les BIA with regards to the name chan­ge of Ron­ce­sval­les Polish Festival.

As Polish Parish Com­mu­ni­ty of St. Casimir’s, we are deeply sad­de­ned that Ron­ce­sval­les BIA made the deci­sion to remo­ve word “POLISH” from the name of festi­val with at least 14 years histo­ry, based on the long tra­di­tion of Polish com­mu­ni­ty living in the Ron­ce­sval­les area.

Our Parish was esta­bli­shed over 70 years ago by immi­grants that came to Cana­da to not only work hard and live here, but they also spe­ci­fi­cal­ly came to Toron­to and to the Ron­ce­sval­les area to build the Polish com­mu­ni­ty here – Lit­tle Poland.  Our church gathe­red hun­dreds of tho­usand people thro­ugho­ut the years, many of whom lived in this neigh­bor­ho­od, many were bap­ti­sed, many mar­ried and coun­tless people have been coming at least once a week to par­ti­ci­pa­te in Sun­day mass.  All tho­se people are deeply rooted in the tra­di­tion and Polish cul­tu­re.  All tho­se people sup­port so many Ron­ce­sval­les busi­nesses. At the pre­sent time 1,600 fami­lies belong St. Casimir’s Church.

For all tho­se 350,000 that visi­ted Ron­ce­sval­les Polish Festi­val eve­ry year, Ron­ce­sval­les means defi­ni­te­ly much more than just the neigh­bor­ho­od and Ron­ce­sval­les sto­res or restau­rants.  Many of them come back once a year to see the­ir church, the church they atten­ded Holy Mas­ses, atten­ded the Polish scho­ol, they come to see the­ir fami­ly home, home whe­re they grew up, they come back on nume­ro­us occa­sions to sup­port Ron­ce­sval­les busi­nesses too.  Ron­ce­sval­les alre­ady has a festi­val just to pro­mo­te busi­nesses in the area Ron­cy Rocks but Ron­ce­sval­les Polish Festi­val has a dif­fe­rent cha­rac­ter and attracts Poles from all aro­und GTA and southern Ontario.

We kin­dly ask you to rein­sta­te the ori­gi­nal name: Ron­ce­sval­les Polish Festival.

Sin­ce­re­ly,

Mariusz Bem­be­nek

St. Casimir’s Parish Council

•••

        Dzię­ku­ję za prze­sła­nie wła­sne­go arty­ku­łu z „Goń­ca”. Podzi­wiam traf­ność oce­ny bie­żą­cych wyda­rzeń, spo­strze­gaw­czość i odwagę.

        Oso­bi­ście powstrzy­mu­ję się od pisa­nia komen­ta­rzy, ponie­waż czar­no widzę i dni dzi­siej­sze i te nadchodzące.

        Korzy­sta­jąc z oka­zji pozwo­lę sobie na zwró­ce­nie uwa­gi na kil­ka bie­żą­cych wyda­rzeń, któ­re nie­na­gła­śnia­ne w mediach mogły ujść uwa­dze. Z moje­go punk­tu widze­nia wyda­rze­nia maja znaczenie.

        — Kil­ka dni temu rosyj­ska Duma zebra­ła się w try­bie nad­zwy­czaj­nym i przy­ję­ła ponad sto ustaw, któ­re wpro­wa­dza­ją Rosję prak­tycz­nie w stan wojenny.

        — Dwa dni temu rosyj­ski mini­ster obro­ny Szoj­gu i Putin pod­ję­li decy­zję o zin­ten­sy­fi­ko­wa­niu dzia­łań woj­sko­wych na obsza­rze Ukrainy.

        — Pre­mier Bry­ta­nii Borys J. nie ustą­pił dobro­wol­nie, ale został zmu­szo­ny do ustą­pie­nia. Sta­ło to się zaraz po oświad­cze­niu rosyj­skich woj­sko­wych, że pierw­szym celem gorą­cej woj­ny będzie Wiel­ka Brytania.

        — Nie jest pew­ne, kto „usu­nął „ Bory­sa. Jest bar­dzo moż­li­we, że Pol­ska “wysu­nie” się na pierw­sze miej­sce w Euro­pie, jako prze­ciw­nik „Rosji”.

        — To może spo­wo­do­wać, że dzia­ła­cze PiS „oba­lą” pre­mie­ra Mate­usza i być może zakoń­czą karie­rę Prezesa.

        ‑Tra­cą sta­no­wi­ska naj­waż­niej­si poli­ty­cy anty rosyj­scy w Buł­ga­rii i we Włoszech.

        — Wizy­ta Bide­na na Bli­skim Wscho­dzie oka­za­ła się cał­ko­wi­tym fia­skiem. Ara­bia Sau­dyj­ska odmó­wi­ła zwięk­sze­nia dostaw ropy. Wcze­śniej Katar odmó­wił Unii zwięk­sze­nie wydo­by­cia gazu.

        — Już dru­gi ter­mi­nal w USA prze­zna­czo­ny do wysył­ki skro­plo­ne­go gazu eksplodował.

Pozdra­wiam

Miko­łaj Kisielewicz

—————————————————-

Komu­ni­kat Redakcji:

Sza­now­ni Pań­stwo oso­by zain­te­re­so­wa­ne otrzy­my­wa­niem new­slet­te­ra „Goń­ca” mogą zare­je­stro­wać swój adres e‑mail na naszej stro­nie inter­ne­to­wej www.goniec.net. Z powo­du ogra­ni­cza­nia i blo­ko­wa­nia naszej dys­try­bu­cji przez ser­wi­sy spo­łecz­no­ścio­we prze­cho­dzi­my na komu­ni­ka­cję dro­gą e‑mailową