Kan­dy­da­ci na przy­wód­ców fede­ral­nej par­tii kon­ser­wa­tyw­nej Pier­re Poilie­vre i Roman Baber, skry­ty­ko­wa­li decy­zję Uni­wer­sy­te­tu Toron­to o wpro­wa­dze­niu wymo­gu dawek przy­po­mi­na­ją­cych Covid-19 dla stu­den­tów i pra­cow­ni­ków miesz­ka­ją­cych w akademikach.

„Teraz uni­wer­sy­te­ty chcą wyklu­czyć stu­den­tów, któ­rzy nie są potrój­nie zaszcze­pie­ni. Dosyć tego! Pozwól stu­den­tom odzy­skać kon­tro­lę nad swo­im życiem. Koniec z naka­za­mi szcze­pień prze­ciw­ko Covid. TOd zaraz” – napi­sał na Twit­te­rze Poilievre.

Baber powtó­rzył sprze­ciw Poilievre’a

reklama

„CMOH (kana­dyj­ski urzęd­nik ds. zdro­wia) dr Kie­ran Moore powie­dział, że Onta­rio nie może zale­cać dawek przy­po­mi­na­ją­cych dla wszyst­kich, ponie­waż mło­de oso­by powin­ny porów­nać i oce­nić małe ryzy­ko hospi­ta­li­za­cji w porów­na­niu z  ryzy­kiem zapa­le­nia mię­śnia ser­co­we­go — 1 na 5000. Wstyd dla U of T za zmu­sza­nie stu­den­tów chcą­cych uzy­skać wykształ­ce­nie do tego ryzy­ka” – napi­sał Baber.

Według U of T, pono­wio­ny nakaz doty­czą­cy szcze­pień nie doty­czy stu­den­tów ani pra­cow­ni­ków miesz­ka­ją­cych poza kam­pu­sem, ale uni­wer­sy­tet twier­dzi, że nakaz „może zostać przy­wró­co­ny w krót­kim cza­sie, jeśli zmie­nią się warun­ki zdro­wia publicz­ne­go lub wytyczne”.