Rząd Onta­rio zmniej­szy licz­bę sta­cji na pla­no­wa­nym prze­dłu­że­niu linii metra Yon­ge. W ramach cię­cia kosz­tów część tra­sy będzie popro­wa­dzo­na na powierzch­ni, a nie w tunelu.

Według pier­wot­ne­go pla­nu pro­win­cja mia­ła zbu­do­wać sześć sta­cji na 8‑kilometrowym odcin­ku tra­sy od sta­cji Finch do High­way 7 w Rich­mond Hill. W ana­li­zie biz­ne­so­wej przy­go­to­wa­nej przez Metro­linx poja­wia się jed­nak suge­stia wpro­wa­dze­nia zmian, by utrzy­mać kosz­ty w ryzach. Gdy­by pro­win­cja chcia­ła się trzy­mać ory­gi­nal­ne­go pla­nu, jego reali­za­cja pochło­nę­ła­by 9,3 miliar­da dola­rów — czy­li prze­kro­czy­ła­by budżet pla­no­wa­ny na 5,6 mld. Sta­wia to pod zna­kiem zapy­ta­nia opła­cal­ność przedsięwzięcia.

By zmniej­szyć kosz­ty, Mer­to­linx pro­po­nu­je zmniej­sze­nie licz­by sta­cji do czte­rech. Na wschód od High­way 7 tory wycho­dzi­ły­by na powierzch­nię i od Lang­staff Road szły by rów­no­le­gle do torów CN.

reklama

Na razie nie wia­do­mo, któ­re sta­cje będą skre­ślo­ne. Może się jed­nak oka­zać, że powsta­nie tyl­ko jed­na z trzech pod­ziem­nych sta­cji Cum­mer Ave­nue, Clark Ave­nue i Roy­al Orchard Boule­vard. Metro­linx powo­łu­je się na wstęp­ną ana­li­zę, z któ­rej wyni­ka, że kosz­ty budo­wy sta­cji Roy­al Orchard Boule­vard znacz­nie prze­wyż­sza­ją zyski. Agen­cja utrzy­mu­je, że z prze­dłu­że­nia linii metra nawet po zmia­nach będzie korzy­stać 94 100 podróż­nych dzien­nie. Czas dojaz­du do cen­trum Toron­to zosta­nie skró­co­ny śred­nio o 22 minu­ty. Pro­blem jed­nak w tym, że po eli­mi­na­cji dwóch sta­cji mniej osób będzie miesz­kać w odle­gło­ści 10 minut od stacji.

Dyrek­tor Metro­link­sa, Phil Ver­ster, tłu­ma­czy, że pod­czas pla­no­wa­nia zmian sta­ra­no się zwięk­szyć moż­li­wo­ści łącze­nia podró­ży róż­ny­mi środ­ka­mi trans­por­tu, na przy­kład z GO. Ist­nie­ją też moż­li­wo­ści prze­siad­ki do auto­bu­sów na Hwy 407 i Hwy 7. Do tego linia wkom­po­no­wu­je się w pla­ny zabu­do­wy w Rich­mond Hill.