Rząd Kana­dy ogło­sił, że pra­cu­je nad nowym fede­ral­nym „Pro­gra­mem toż­sa­mo­ści cyfro­wej” we współ­pra­cy ze Świa­to­wym Forum Eko­no­micz­nym Klau­sa Schwa­ba (WEF), aby pomóc w opra­co­wa­niu glo­bal­ne­go sys­te­mu tożsamości.

Kana­da dołą­cza do rzą­du holen­der­skie­go w opra­co­wy­wa­niu sys­te­mu iden­ty­fi­ka­cji cyfro­wej we współ­pra­cy z WEF.

Pro­gram ma na celu stwo­rze­nie cyfro­we­go doku­men­tu potwier­dza­ją­ce­go toż­sa­mość dla wszyst­kich oby­wa­te­li,  w sys­te­mie uży­wa­nym przez lot­ni­ska, wła­dze i agen­cje rządowe.

Szcze­gó­ły doty­czą­ce roz­wo­ju fede­ral­ne­go „Pro­gra­mu toż­sa­mo­ści cyfro­wej” zosta­ły ujaw­nio­ne w rapor­cie kana­dyj­skie­go rzą­du „Cana­da­’s Digi­tal Ambi­tion 2022”.

„Pan­de­mia COVID-19 pod­kre­śli­ła potrze­bę, aby usłu­gi rzą­do­we były dostęp­ne i ela­stycz­ne w erze cyfro­wej” – czy­ta­my w rapor­cie opu­bli­ko­wa­nym przez rząd.

 

„Kolej­nym kro­kiem w zwięk­sza­niu wygo­dy dostę­pu do usług jest fede­ral­ny pro­gram toż­sa­mo­ści cyfro­wej, zin­te­gro­wa­ny z ist­nie­ją­cy­mi wcze­śniej plat­for­ma­mi prowincjonalnymi.

W przy­pad­ku pro­gra­mu iden­ty­fi­ka­to­rów cyfro­wych Kana­da współ­pra­cu­je z WEF .

Pro­gram WEF nosi nazwę „Known Tra­vel­ler Digi­tal Iden­ti­ty”, któ­rym orga­ni­za­cja rekla­mu­je jako „pierw­szą tego rodza­ju glo­bal­ną współpracę”.

„The Known Tra­vel­ler Digi­tal Iden­ti­ty, czy­li KTDI, to ini­cja­ty­wa Świa­to­we­go Forum Eko­no­micz­ne­go, któ­ra sku­pia glo­bal­ne kon­sor­cjum osób, rzą­dów, władz i bran­ży tury­stycz­nej w celu zwięk­sze­nia bez­pie­czeń­stwa w podró­żach, infor­mu­je stro­na inter­ne­to­wa „Known Tra­vel­ler Digi­tal Identity” .

„Gru­pa pilo­ta­żo­wa, zebra­na  przez Świa­to­we Forum Eko­no­micz­ne, skła­da się z rzą­du Kana­dy i Holan­dii, Air Cana­da, KLM Roy­al Dutch Air­li­nes, mię­dzy­na­ro­do­we­go lot­ni­ska Mont­re­al-Tru­de­au, mię­dzy­na­ro­do­we­go lot­ni­ska Toron­to Pear­son i lot­ni­ska Amster­dam Schi­phol”, infor­mu­je strona.

Kana­dyj­ski Pro­gram Toż­sa­mo­ści Cyfro­wej dodat­ko­wo umac­nia zaan­ga­żo­wa­nie kra­ju w pro­jekt cyfro­wej iden­ty­fi­ka­cji WEF.

Kana­dyj­ski rząd pró­bo­wał wcze­śniej wdro­żyć sys­te­my iden­ty­fi­ka­cji cyfro­wej, takie jak  fede­ral­na apli­ka­cja do śle­dze­nia kon­tak­tów i kon­tro­wer­syj­na Arri­ve­CAN, któ­ra jest wyma­ga­na do wjaz­du do kraju.

Pomi­mo nie­po­wo­dzeń i obaw o pry­wat­ność, libe­ral­ny rząd Kana­dy nie rezy­gnu­je z sys­te­mów iden­ty­fi­ka­cji cyfrowej.