Papież Fran­ci­szek stwier­dził w czwar­tek , że nie ma wystar­cza­ją­cych dowo­dów, aby wsz­cząć for­mal­ne śledz­two kościel­ne w spra­wie zarzu­tów napa­ści na tle sek­su­al­nym wobec kar­dy­na­ła Quebe­cu Mar­ca Ouelleta .

Papież wygło­sił swo­je oświad­cze­nie za pośred­nic­twem Mat­teo Bru­nie­go, dyrek­to­ra biu­ra pra­so­we­go Sto­li­cy Apostolskiej.

Zarzu­ty o napaść na tle sek­su­al­nym prze­ciw­ko kard. Ouel­let są czę­ścią pozwu zbio­ro­we­go, któ­ry został for­mal­nie zło­żo­ny w tym tygo­dniu w Sądzie Naj­wyż­szym Quebe­cu. Kobie­ta ziden­ty­fi­ko­wa­na jako „F”. oskar­żył kar­dy­na­ła, nie­gdyś uwa­ża­ne­go za fawo­ry­ta, by zostać papie­żem, o kil­ka przy­pad­ków napa­ści na tle sek­su­al­nym w latach 2008–2010, w tym zsu­nię­cie ręki po jej ple­cach i dotknię­cie jej poślad­ków pod­czas uro­czy­sto­ści w Quebec City.

F. napi­sa­ła w spra­wie kard. Ouel­let list do papie­ża Fran­cisz­ka w stycz­niu 2021 r.  i zosta­ła poin­for­mo­wa­na, że papież wyzna­czył ks. Jacqu­esa Serva­isa do zba­da­nia jej zarzutów.

Bru­ni powie­dział, że Serva­is zba­dał spra­wę i „nie zna­lazł pod­staw do wsz­czę­cia śledz­twa”. Po kon­sul­ta­cjach „papież Fran­ci­szek oświad­cza, że ​​nie ma wystar­cza­ją­cych ele­men­tów, aby wsz­cząć kano­nicz­ne śledz­two w spra­wie napa­ści na tle sek­su­al­nym przez kar­dy­na­ła Ouel­le­ta prze­ciw­ko oso­bie F”.

Pozew, w któ­rym wymie­nia się  kard. Ouel­le­ta, obej­mu­je 101 rze­ko­mych ofiar, któ­re oskar­ży­ły oko­ło 88 księ­ży lub pra­cow­ni­ków die­ce­zji o napaść sek­su­al­ną. Jest to jeden z dwóch pozwów, któ­re zosta­ły for­mal­nie wnie­sio­ne w tym tygo­dniu przez fir­mę praw­ni­czą Arse­nault Dufre­sne Wee Avo­cats z Mont­re­alu prze­ciw­ko człon­kom Kościo­ła kato­lic­kie­go w Quebecu.