Basen na pose­sji to moż­li­wość relak­su w upal­ne dni bez potrze­by wyjaz­dów za mia­sto. To fraj­da dla dzie­ci i spo­sób na spę­dze­nie let­nie­go week­en­du z rodzi­ną i przyjaciółmi.

Ale posia­da­nie base­nu wią­że się tak­że z kosz­ta­mi, na któ­re dziś zwró­cę Pań­stwu uwagę.

        Panu­je powszech­ne prze­ko­na­nie, że basen wpły­wa na pod­nie­sie­nie war­to­ści nie­ru­cho­mo­ści. W rze­czy­wi­sto­ści nie zawsze jest to praw­dą. Licz­ne bada­nia sta­ty­stycz­ne potwier­dza­ją, że więk­szość Kana­dyj­czy­ków przy­wią­zu­je znacz­nie mniej wagi do posia­da­nia wła­sne­go base­nu niż na przy­kład do dużej wygod­nej kuch­ni, ład­nej funk­cjo­nal­nej łazien­ki czy wykoń­czo­ne­go basementu.

        Sta­ty­stycz­nie wyda­je­my zde­cy­do­wa­nie wię­cej pie­nię­dzy na te uspraw­nie­nia, niż na budo­wa­nie base­nu. Oczy­wi­ście wyni­ka to czę­sto z naszych moż­li­wo­ści finan­so­wych i tak zwa­nych prio­ry­te­tów. Poważ­na reno­wa­cja kuch­ni wraz z wymia­ną sprzę­tów gospo­dar­stwa domo­we­go potra­fi kosz­to­wać tyle, co wybu­do­wa­nie basenu.

        Jeśli stać nas tyl­ko na jeden wyda­tek, wia­do­mo, co zwy­kle wygry­wa. Nasze panie kocha­ją ład­ne kuch­nie i w tym przy­pad­ku pano­wie muszą się dostosować.

        Zresz­tą ponow­nie war­to wspo­mnieć o bada­niach sta­ty­stycz­nych, według któ­rych zain­we­sto­wa­ne w kuch­nie pie­nią­dze zwy­kle zwra­ca­ją się w 73% i zde­cy­do­wa­nie pod­no­szą war­tość domu. Nato­miast pie­nią­dze wyda­wa­ne na basen zwra­ca­ją się w 16% i zda­rza się, że posia­da­nie base­nu może nawet utrud­niać sprze­daż nieruchomości.

        Doty­czy to głów­nie domów w niż­szej kate­go­rii ceno­wej, gdzie po pierw­sze — basen może zaj­mo­wać więk­szość i tak małe­go ogród­ka, a po dru­gie — nowych, poten­cjal­nych wła­ści­cie­li może nie być stać na dodat­ko­we kosz­ty zwią­za­ne z utrzy­ma­niem base­nu, któ­re w prze­cięt­nym przy­pad­ku kształ­tu­ją się na pozio­mie od $600 do $2000 za sezon.

        Naj­więk­szy wpływ na wydat­ki zwią­za­ne z utrzy­ma­niem base­nu mają kosz­ty ogrze­wa­nia wody. Czy­li im bar­dziej gorą­ce i dłuż­sze lato, tym mniej nas będzie kosz­to­wa­ło utrzy­ma­nie basenu.

        Kie­dyś ener­gia była tania, a kosz­ty ogrze­wa­nia niskie. Dziś to się zmie­ni­ło, a nie­ste­ty, w naszym kli­ma­cie pod­grze­wa­nie wody to jedy­na szan­sa na prze­dłu­że­nie sezo­nu letniego.

        W chwi­li obec­nej zna­ko­mi­tą alter­na­ty­wą dla ogrze­wa­nia gazem sta­ją się sys­te­my wyko­rzy­stu­ją­ce ener­gię sło­necz­ną. Kie­dyś te sys­te­my były dość kosz­tow­ne — dziś inwe­sty­cja może zwró­cić się po 3–5 sezonach.

        Base­ny w zie­mi czy­li ingro­und są zde­cy­do­wa­nie droż­sze, niż base­ny zbu­do­wa­ne na tere­nie abo­ve gro­und. Na koszt base­nu będzie wpły­wa­ła jego wiel­kość, mate­riał, z jakie­go jest wyko­na­ny, sprzęt do fil­tro­wa­nia wody i dostar­cza­nia che­mi­ka­liów, oraz tak zwa­ny land­sca­ping wokół basenu.

        Skon­cen­truj­my się na base­nach wbu­do­wa­nych w teren. Naj­tań­sze są base­ny z dnem i ścian­ka­mi (liner) z pla­sti­ku (vinyl). Naj­droż­sze są te z beto­nu, okła­da­ne cera­mi­ką lub kamie­niem. W naszym kli­ma­cie te pierw­sze są znacz­nie łatwiej­sze w utrzymaniu.

        Koszt wybu­do­wa­nia base­nu mogą mieć ogrom­ny roz­rzut – od $40,000 do $200,000! I napraw­dę wie­le tu zale­ży od tego, kie­dy budu­je­my basen, kto jest jego wyko­naw­cą i jakich mate­ria­łów użyjemy.

        Coraz bar­dziej popu­lar­ne sta­ją się małe base­ny, zwa­ne lap pools, w któ­rych pły­nie­my prze­ciw­ko sztucz­nie wytwo­rzo­ne­mu nur­to­wi (tzw. prze­ciw­prąd). Takie base­ny mogą być insta­lo­wa­ne nawet na małych dział­kach i ich ceny zaczy­na­ją się już od $12,000.

        Jeśli wspo­mnieć o now­szych roz­wią­za­niach w Kana­dzie, to coraz czę­ściej sto­so­wa­ne są base­ny ze sło­ną wodą. Pozwa­la to unik­nąć sto­so­wa­nia dużej ilo­ści che­mi­ka­liów oraz takie base­ny ponoć wyma­ga­ją mniej pra­cy, by utrzy­mać je w czystości.

        Zasad­ni­czo nie ma jed­no­znacz­nej odpo­wie­dzi na to, czy basen wpły­wa na pod­nie­sie­nie podat­ku od nie­ru­cho­mo­ści. Jak zawsze nale­ży popa­trzeć na każ­dy przy­pa­dek indy­wi­du­al­nie. Jeśli mamy mały, sta­ry basen na małej dział­ce – to może­my z całą sta­now­czo­ścią „wal­czyć” z zawy­żo­ną wyce­ną naszej nie­ru­cho­mo­ści przez miasto.

        Z dru­giej stro­ny, jeśli ktoś wybu­du­je luk­su­so­wy basen za $200,000, to oczy­wi­ście mia­sto uzna, że wpły­wa to na pod­nie­sie­nie mar­ket value naszej nie­ru­cho­mo­ści. Wła­śnie o tym nale­ży pamię­tać — podat­ki od nie­ru­cho­mo­ści pła­ci­my na pod­sta­wie asses­sed mar­ket value i jeśli nie zga­dza­my się z wyce­ną (asses­sment) to może­my się od niej odwo­łać. Czy sku­tecz­nie? Nie zawsze jest to łatwe.

        War­to pamię­tać, że jak się kupu­je dom z base­nem, nale­ży w cza­sie zaku­pu zażą­dać inspek­cji base­nu oraz spraw­dze­nia sta­nu tech­nicz­ne­go sprzę­tów zwią­za­nych z jego utrzy­ma­niem. Jak kupu­je­my dom latem – jest to dość pro­ste. Nato­miast kupu­jąc dom zimą – musi­my wło­żyć takie warun­ki w ofer­tę, by dawa­ły nam szan­sę spraw­dze­nia base­nu wio­sną. I w razie odkry­cia pro­ble­mów – sprze­da­ją­cy byli­by za nie odpowiedzialni.

        Każ­de­go roku tysią­ce wła­ści­cie­li domów w całym Onta­rio prze­zna­cza­ją milio­ny dola­rów, aby zbu­do­wać basen swo­ich marzeń. Naj­bar­dziej poszu­ki­wa­nym typem base­nu jest basen zagłę­bio­ny w zie­mi (ingro­und). Oczy­wi­ście są inne base­ny — np. usta­wio­ne na ist­nie­ją­cym tere­nie. Są tak­że tak zwa­ne swim spa — czy­li rodzaj więk­szej hot tub, któ­ra ma zin­te­gro­wa­ny sys­tem fil­trów i jetów, pozwa­la­ją­cych na pły­nię­cie pod prąd (wte­dy prak­tycz­nie pły­nie się w miej­scu, co jest dosko­na­łym roz­wią­za­niem dla dłu­go­dy­stan­sow­ców, któ­rzy nie mają oka­zji pły­wać w base­nie o roz­mia­rze olimpijskim).

        Jest kil­ka pro­stych wska­zó­wek, któ­re pomo­gą znacz­nie zaosz­czę­dzić kosz­ty prze­zna­czo­ne na pro­jekt base­nu bez potrze­by ści­na­nia naroż­ni­ków i bez pogor­sze­nia jako­ści inwestycji.

        Śred­ni koszt base­nu w rejo­nie Mis­sis­sau­ga może kosz­to­wać od $40,000 do $100,000 dola­rów. Tak się skła­da, że sam basen to dopie­ro część wydat­ków. Zwy­kle, kie­dy inwe­stu­je­my w basen, musi­my rów­nież zain­we­sto­wać w teren wokół base­nu — czy­li w patia, tara­sy, gazo­ny, BBQ, shed, itd. Ten dodat­ko­wy wyda­tek może rów­nież kosz­to­wać dzie­siąt­ki tysię­cy dolarów.

        Nie­któ­rzy wła­ści­cie­le domów mogą sądzić, że pod­pi­sa­nie umo­wy na insta­la­cję ingro­und pool wio­sną pomo­że im zaosz­czę­dzić pie­nią­dze. Jest dokład­nie odwrot­nie — wio­sna jest naj­bar­dziej pra­co­wi­tą porą roku dla firm, zaj­mu­ją­cych się insta­la­cją base­nów, ponie­waż wszy­scy chcą mieć basen wraz z nadej­ściem lata, i panu­je tutaj zasa­da „chcesz, to płać”.

        Wła­ści­wie naj­lep­szy czas na zamó­wie­nie base­nu to wcze­sna jesień. Wte­dy bran­ża base­no­wa zaczy­na zwal­niać, ponie­waż ocze­ki­wa­nie na chłod­niej­sze mie­sią­ce jest tuż za rogiem. Kon­trak­to­rzy będą mie­li wię­cej cza­su, aby sku­pić się na Pań­stwa pro­jek­cie, pyta­niach, i poświę­cić im nie­po­dziel­ną uwa­gę. Będzie to rów­nież dobry czas na prze­pro­wa­dze­nie ana­li­zy i zebra­nie wszel­kich infor­ma­cji potrzeb­nych do pod­ję­cia decy­zji. A co naj­waż­niej­sze, moż­na zare­zer­wo­wać ter­min budo­wy już na przy­szły sezon letni.

        W okre­sie wcze­snej jesie­ni rów­nież wszel­kie nie­zbęd­ne akce­so­ria i sprzęt, któ­ry będzie potrzeb­ny do skon­fi­gu­ro­wa­nia base­nu — pom­pa base­no­wa, pod­grze­wa­cze, zabaw­ki base­no­we itp., będą nie­zwy­kle przy­stęp­ne ceno­wo z uwa­gi na pose­zo­no­we wyprze­da­że. Ceny potra­fią być wte­dy o 50% niż­sze i pomo­gą obni­żyć kosz­ty insta­la­cji base­nu. Fak­tycz­nie moż­na zaosz­czę­dzić set­ki, a nawet tysią­ce dolarów.

        Suchy, jesien­ny okres zmniej­sza rów­nież kosz­ty wyko­pów, zwią­za­nych z insta­la­cją base­nu. Wyko­py są jed­nym z naj­trud­niej­szych dzia­łań przy budo­wie base­nu. Czy­ni je to rów­nież jed­ną z naj­droż­szych czę­ści projektu.

        Suche pod­ło­że jesien­ne (dokład­ne prze­ci­wień­stwo mokre­go pod­ło­ża wio­sen­ne­go) jest o wie­le łatwiej­sze do wyko­pów, co nie­uchron­nie zmniej­sza cał­ko­wi­ty koszt budo­wy base­nu. W chłod­niej­szym okre­sie roku utwar­dza­nie beto­nu może zająć tro­chę wię­cej cza­su, ale ponie­waż praw­do­po­dob­nie nie będzie­my korzy­stać z base­nu do następ­ne­go lata po jego wybu­do­wa­niu, nie powin­no to sta­no­wić problemu.

        Wcze­sne nego­cja­cje z wyko­naw­ca­mi mogą obni­żyć kosz­ty budo­wy basenu.

        Jak wspo­mnia­łem wcze­śniej, fir­my insta­lu­ją­ce base­ny w rejo­nie Mis­sis­sau­ga zaczy­na­ją zwal­niać w mie­sią­cach jesien­nych. Daje to klien­to­wi pole do nego­cja­cji kosz­tów przy pod­pi­sy­wa­niu umo­wy, co pozwa­la zaosz­czę­dzić pie­nią­dze, czas i kon­ku­ro­wać z inny­mi wła­ści­cie­la­mi domów w naj­bar­dziej ruchli­wych okre­sach (wiosna/lato).

        Dla­te­go już z koń­cem lata lub jesie­nią war­to zapla­no­wać budo­wę base­nu na rok następ­ny i zawrzeć kon­trakt po obec­nych cenach, gdyż za rok może być znacz­nie drożej!

        Jeśli poszu­ku­ją Pań­stwo domu z base­nem — zapra­szam do kontaktu.

        Wyszu­kam dla Pań­stwa wyma­rzo­ny dom z odpo­wied­nim base­nem i w roz­sąd­nej cenie.

Pozdra­wiam,

Maciek Cza­pliń­ski

905 278 0007