Kana­da uczest­ni­czy w pro­gra­mie pilo­ta­żo­wym Świa­to­we­go Forum Eko­no­micz­ne­go — digi­ta­li­za­cji doku­men­tów toż­sa­mo­ści w celu uła­twie­nia podró­ży. Jest to część coraz bar­dziej domy­ka­ją­cej się sie­ci cał­ko­wi­tej inwi­gi­la­cji ludzi. O nie­bez­pie­czeń­stwach takich roz­wią­zań mówi Andrzej Kumor w swo­im wideofelietonie