Saturday, August 13, 2022
video

Co zro­bić z służ­bą zdrowia?

Albo sprywatyzować, albo zostawić publiczną w stu procentach, mieszany system zawsze prowadzi do korupcji - podatnik nie otrzymuje tego za co płaci i musi...

Pre­zy­dent Ukra­iny w doku­men­tach Pandory

Dokumenty Pandory ujawniają zagraniczne udziały prezydenta Ukrainy i jego wewnętrznego kręgu         Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski doszedł do władzy dzięki obietnicom oczyszczenia swego kraju z korupcji, ale...

Towa­rzy­sze! Musi­cie zmie­nić histo­rię impe­ria­li­stycz­nej Kana­dy! — Otta­wa wam w tym pomoże!

Uhonorowanie w Kanadzie wynalazcy telefonu, Alexandra Grahama Bella, i innych znaczących postaci historycznych stoi pod znakiem zapytania w rezultacie prac federalnej speckomisji analizującej poglądy...

Papież Fran­ci­szek do mło­dzie­ży: zre­zy­gnuj­cie z mięsa

W liście do uczestników Konferencji Młodzieży UE papież Franciszek zaleca, aby młodzi Europejczycy postrzegali planetę jako „wspólny dom”, który wymaga ochrony. A jednym ze...

Jor­dan Peter­son. Agno­styk ewan­ge­li­zu­ją­cy zse­ku­la­ry­zo­wa­ny Zachód?

        Dariusz Kwiecień pokazuje, jak kanadyjski psycholog uzasadnia wartość chrześcijaństwa współczesnemu człowiekowi           - Jordan Peterson, odwołując się do nauki i psychologii, broni wartości religii jako...

ONZ wyda­ła woj­nę „nie­bez­piecz­nym” teo­riom spi­sko­wym zapew­nia­jąc, że „świat NIE jest pota­jem­nie mani­pu­lo­wa­ny przez...

Organizacja Narodów Zjednoczonych wypowiedziała wojnę teoriom spiskowym, opisując wzrost myślenia spiskowego jako „ niepokojący i niebezpieczny” i zapewniając społeczeństwu zestaw narzędzi zwalczania każdego kto...
video

Kon­fe­de­ra­cja wygra­ła w spo­rze z Facebookiem

Sąd wydał zarządzenie, że do czasu rozstrzygnięcia właściwego procesu Facebook ma zakaz ograniczania wyświetleń naszych treści. To epokowe, kluczowe orzeczenie sądu, ale stanowi dopiero...

Powsta­nie Warszawskie’44 i służ­ba dla Kra­ju, aż do śmierci

W czasie przesłuchania na Rakowieckiej w 1947 r. zeznał (IPN BU 0259/240): „W roku 1943 zdałem maturę. Przez okres okupacji byłem w Warszawie. Pracowałem u...

Powsta­nie War­szaw­skie — pol­ska chwa­ła i wiecz­na hań­ba hitle­row­skich Niemiec.

78 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Każdego dnia w ponad 5 letniej okupacji niemieckiej w Polsce było mordowanych i ginęło tylu Polaków, ile osób zginęło podczas...

Pod­sy­ca­na medial­nie histe­ria spo­łecz­na wokół nie­ozna­ko­wa­nych gro­bów. Nie odkry­to ani jed­ne­go cia­ła, ale czy­ta­jąc The New...

        „Odkrycie nieoznakowanych grobów w dawnej szkole z internatem w i ogólnokrajowe przebudzenie wokół tego wydarzenia zostały wybrane jako kanadyjski artykuł informacyjny roku w...