Monday, September 27, 2021
video

Mię­dzy inny­mi do śle­dze­nia ludzi i pro­pa­ga­cji chorób

Wyposażony w trzy maleńkie skrzydełka mikrochip wielkości ziarnka piasku to najmniejsza zdolna do unoszenia się w powietrzu konstrukcja, jaką stworzył człowiek – informuje „Nature”. Opracowane...
video

Pre­zy­dent Sie­mia­no­wic Ślą­skich mówi NIE segre­ga­cji. “Czas wstać, za pół roku będzie za późno”

W sobotę 25 września w Siemianowicach Śląskich powstał ogólnopolski ruch społeczny Polska Jest Jedna. Jest to próba zintegrowania wszystkich środowisk wolnościowych w Polsce. Głównym...

Pol­ska: Wziąć nie­zasz­cze­pio­nych pod inży­nie­rię społeczną…

Straszenie covidem przestało działać; żeby przekonać do szczepień potrzebne jest inne podejście – powiedział kierownik katedry społecznych problemów zdrowotności UMCS prof. Włodzimierz Piątkowski. “Przez ostatni...

Onta­ryj­ski Try­bu­nał Praw Czło­wie­ka nie pomoże…

Według Komisji Praw Człowieka w Ontario obowiązujący w prowincji wymóg okazywania paszportów szczepionkowych w celu uzyskania niektórych usług oraz możliwości uczestniczenia zbiorowych imprezach nie...

Carl­son Tuc­ker na celow­ni­ku żydow­skiej Ligi Anty-Defamacyjnej

Anti-Defamation League ponawia swoje apele do Fox News o zwolnienie Tuckera Carlsona po tym, jak telewizyjny celebryta w czasie największej oglądalności wydawał się podzielać ...

Two­ja infor­ma­cja gene­tycz­na może słu­żyć do two­rze­nia bro­ni bio­lo­gicz­nej. PAN ape­lu­je o uszczel­nie­nie przepisów

W chińskich laboratoriach może się znajdować już nawet 100tys. wykradzionych kompletnych polskich genomów – szacuje Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej Polskiej Akademii Nauk....

Euro­pa bez Pol­ski na mapie na pla­cu zabaw w Mississaudze

Pan Jerzy Kowalewski z Mississaugi nadesłał nam mapę kontynentu europejskiego jaką umieszczono  na jednym z placów zabaw w mieście. Panie Andrzeju, dla ciekawości wysyłam zdjęcie...
video

Polka zasłu­żo­na w pra­cy nad zwal­cza­niem Covid

Urodzona w Tarnowie  Dr Lidia Morawska została wymieniona w sekcji „innowatorów” listy Time'a za „uznanie znaczenia transmisji aerozolowej i uporządkowanie danych, które przekonałyby Światową...

Nasz foto­re­por­taż z pro­te­stu wol­no­ścio­we­go w Toronto

Zdjęcia nadesłała p. Tarnawska

Roger MOORHOUSE: Nigdy uczci­wie nie roz­li­czo­no tej wojny

Roger MOORHOUSE Brytyjski historyk i germanista specjalizujący się w historii nowożytnej środkowej Europy, ze szczególnym uwzględnieniem hitlerowskich Niemiec, Holokaustu i II wojny światowej w...