Friday, May 20, 2022

W Wiel­kiej Bry­ta­nii przy wyszcze­pie­niu 59,5 proc. — 97,8% doro­słej popu­la­cji ma prze­ciw­cia­ła...

Wpływ programu szczepień na populację ocenia się, biorąc pod uwagę zasięg szczepień, dowody na skuteczność szczepionki oraz najnowsze  wskaźniki Covid. Do 19 września 2021 r....

Ame­ry­kań­ska tech­no­lo­gia roz­po­zna­wa­nia twa­rzy na usłu­gach ukra­iń­skie­go wojska

 Ministerstwo Obrony Ukrainy zaczęło używać technologii rozpoznawania twarzy firmy Clearview AI, powiedział Reuterowi dyrektor generalny przedsiębiorstwa , po tym, jak amerykański start-up zaoferował wykrywanie...

Putin: Sojusz­ni­cza armia rosyj­sko-chiń­ska będzie potęż­niej­sza od amerykańskiej

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział w czwartek, że w przyszłości może dojść do zawarcia sojuszu wojskowego między Rosją a Chinami. Sojusz między dwoma narodami z...

Oby­wa­te­lu, wykry­li­śmy u Cie­bie brak radości…

Chiny są krajem przodującym w rozwoju technologii „rozpoznawania emocji”; Co sekundę kamery monitorujące zainstalowane w każdej klasie w Niulanshan First Secondary School w Pekinie robią...

Kana­dyj­ski wiru­so­log alar­mu­je: Pro­te­ina biał­ka szczy­to­we­go gene­ro­wa­na przez szcze­pie­nia to nie­bez­piecz­na toksyna

Poniżej zamieszczamy transkrypt 10 minutowego wywiadu przeprowadzonego z Dr Byram Bridle, z University of Guelph przez Alex Pierson ze stacji Global News Radio 640...

Kola­bo­ra­cja Żydów pod oku­pa­cją sowiec­ką w rapor­cie Karskiego

za  Robert Szuchta  POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich Warszawa 2015 https://www.polin.pl (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); Sytuacja Żydów w ZSRR była inna...
video

Pol­ski bank cen­tral­ny bro­ni gotówki

„NBP będzie bronił wolności wyboru obywatela i bezpieczeństwa płatności w skali całego państwa, a kierunek tych działań określi Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego” –...

Naj­bar­dziej agre­syw­ny ide­olo­gicz­ny pro­jekt pro­abor­cyj­ny w UE

23 czerwca Parlament Europejski zagłosuje nad tak zwanym "Raportem Matića", w którym, między innymi, aborcja jest zdefiniowana jako tzw. ”prawo człowieka". Raport nosi oficjalny tytuł...

Nowym ame­ry­kań­skim wysłan­ni­kiem na Bli­ski Wschód będzie były chło­piec od przy­no­sze­nia kawy

Człowiek bez doświadczenia został amerykańskim wysłannikiem bliskowschodnim
video

Set­ki kościo­łów, pomni­ków i budyn­ków publicz­nych zosta­nie pod­świe­tlo­nych czer­wo­nym światłem

W ramach międzynarodowej kampanii #RedWeek w dniach 17-24 listopada na całym świecie setki katedr, kościołów, pomników i budynków publicznych zostanie podświetlonych czerwonym światłem. Celem...