Monday, September 27, 2021

Ryszard Legut­ko: Demon w Middlebury

Profesor Ryszard Legutko opisuje upadek amerykańskich uniwersytetów na przykładzie odwołania własnego wykładu w Middlebury College

USA wpro­wa­dza­ją kolej­ne cła od impor­tu z Chin war­to­ści 200 mld dol.

Chiny zapowiadają, że odpowiedzą „stosownymi działaniami" Najnowsza podwyżka taryf od importu chińskich towarów nałożona przez prezydenta USA Donalda Trumpa weszła w życie w piątek. Administracja podniosła...

Bry­tyj­ski histo­ryk: “Niem­cy pro­wa­dzi­ły prze­ciw­ko Pol­sce woj­nę rasową”

- Dla Niemców wojna z Polską we wrześniu 1939 r. miała charakter walki rasowej, stąd było tak dużo - nieproporcjonalnie więcej niż np. we...

Jak kon­su­lat PRL w Toron­to roz­pra­co­wy­wał Sta­ni­sła­wa Tymiń­skie­go — doku­men­ty rezy­den­tu­ry Biegun

W roku 2017 Goniec uzyskał w Instytucie Pamięci Narodowej w Warszawie zgodę na dostęp do materiałów wygenerowanych przez rezydenturę wywiadu PRL "Biegun" w Kanadzie Są...

IVG — czy­li fabrycz­na pro­duk­cja ludzi

Jesteśmy u progu rewolucji technologicznej w produkcji dzieci. Przedefiniowaniu ulegnie też rodzina zapowiada w obszernym tekście na łamach New York Times Debora L. Spar   Oto...

Takiej książ­ki na pol­skim ryn­ku jesz­cze nie było!

Nieprzejednany wolnościowiec, biocybernetyk badający procesy społeczne, nieskorumpowany i ideowy polityk oraz międzynarodowy politolog i autor książki „Polska semidemokracja” nawiązali kontakt i postanowili wspólnie napisać...

Asia Bibi przy­by­ła do Kanady

Asia Bibi, pakistańska chrześcijanka uwolniona z celi śmierci w zeszłym roku, przybyła do Kanady, poinformował jej adwokat Saif Ul Malooka. Bibi,  została wywieziona z kraju...

Spis powszech­ny w Pol­sce, spis powszech­ny w Kanadzie

Kanadyjska agencja statystyczna twierdzi, że jest gotowa przeprowadzić spis powszechny w 2021 r. w przyszłym miesiącu, pomimo obaw o przebieg pandemii COVID-19 w nadchodzących...

Biden pod­pi­sał notę, któ­ra gro­zi sank­cja­mi kra­jom łamią­cym pra­wa osób LGBTQ

Prezydent wezwał ambasady i agencje amerykańskie, by „przewodziły siłą naszego przykładu” Prezydent Joe Biden wydał "historyczne memorandum" zobowiązujące Stany Zjednoczone do promowania praw LGBTQ na...

Sti­mu­lus spen­ding will like­ly harm Cana­dian eco­no­my, not help it

Government spending actually crowds out private economic activity and therefore doesn’t stimulate the economy The Fraser Institute As the federal and provincial governments shift their focus...