Tuesday, November 30, 2021

Andrzej Roz­bic­ki – Maestro z Toronto

Panie Andrzeju powiem Panu szczerze, przeczytałem książkę; fascynujące losy, w ogóle Pana życiorys jest fascynujący. Zawsze fascynowała mnie Pana energia działania - to jest...

Kana­da się dla mnie skoń­czy­ła – Roz­mo­wa z Kana­dyj­czy­kiem od trzech lat miesz­ka­ją­cym w Polsce

Goniec: Pana partnerka ma polskie pochodzenie? Fernando da Silva: Tak, jest Polką. Urodziła się w Warszawie. - Przepraszam za pytanie, a Pan gdzie? - Urodziłem się w...

Jakie są moż­li­wo­ści wyjąt­ków od wymo­gu szcze­pień? Roz­ma­wia­my z mece­na­sem Mar­kiem Malickim

Andrzej Kumor: Panie Mecenasie czasy są bardzo trudne. Posunięcia władzy - niektórzy mówią, że są niespójne - kłócą się z różnymi prawami podstawowymi, które...

Świa­do­mość poli­ty­ków kana­dyj­skich jest bar­dzo mała… Janusz Niem­czyk i Andrzej Kumor roz­ma­wia­ją o obec­nej sytu­acji w...

Andrzej Kumor: - Panie Januszu, porozmawiajmy o tym, ile co kosztuje, bo w ostatnim czasie, przez minione miesiące, wrzucono w gospodarkę mnóstwo pieniędzy i...

Jak dbać o drze­wa? Leśnik i znaw­ca drzew, Adam Kar­czew­ski opo­wia­da o swo­jej pasji

Adam Karczewski: Decyzję o wyborze leśnictwa podjąłem w wojsku podczas stanu wojennego, wtedy uważałem, że jedynie leśnictwo jest normalne w tej Polsce Ludowej stanu...
video

Na jakie wyjąt­ki może­my liczyć? Roz­ma­wia­my z mec. Mar­kiem Malickim

O możliwych wyjątkach od obowiązku szczepień narzuconego w wielu przedsiębiorstwach Ontario rozmawiamy z Mecenasem Markiem Malickim z kancelarii Malicki Sanchez Law znanym prawnikiem i...

Powrót do Jedwab­ne­go – Roz­mo­wa z Woj­cie­chem Sumlińskim

Andrzej Kumor: - Gratuluję filmu, bo jest tak dobry, że jest przemilczany. Gdyby przeciwnicy zdecydowali się odsyłać do niego, wytykać, pokazywać, to znaczyłobym, że...

Mag­da­le­na Tar­gań­ska: Pierw­sza bio­gra­fia Sta­ni­sła­wa Michal­kie­wi­cza powsta­wa­ła nie bez przeszkód

Tomasz Cukiernik, autor właśnie wydanej biografii redaktora Stanisława Michalkiewicza, opowiada, jak powstawała książka i z jakimi przeciwnościami musiał się zmagać. Magdalena Targańska  (Nasza Polska): ...

Zawsze zachę­cam do powro­tu do kra­ju. Moty­wa­cje są bar­dzo róż­ne, ale widocz­ny jest ten ruch w...

Z Krzysztofem Grzelczykiem, kończącym misję konsulem generalnym wToronto rozmawia Andrzej Kumor Andrzej Kumor - Panie Konsulu, rozmawialiśmy zaraz na początku Pana misji;  poznałem Pana  podczas...
video

Woj­ciech Sum­liń­ski: Jeste­śmy na począt­ku cze­goś bar­dzo ważnego

Wojciech Sumliński, autor bijącego rekordy popularności filmu "Powrót do Jedwabnego" w rozmowie z "Gońcem" dziękuje kanadyjskim widzom, prosi o wsparcie w walce z kłamstwem,...