Tuesday, November 30, 2021
video

Czy Pola­cy pozwo­lą się okraść z bogactw naturalnych?

Z Krzysztofem Tytko, członkiem Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych, byłym dyrektorem kopalni Czeczott rozmawia Andrzej Kumor Goniec: Panie Krzysztofie, walczy Pan o to żeby Polacy...

45 lat Trans­duc­tion — fir­my Sta­ni­sła­wa Tymińskiego

 - Panie Stanisławie, witam ponownie. Rozmawiamy mniej więcej co dwa lata, ale teraz chyba mieliśmy dłuższą przerwę, a właśnie Pana firma, Transduction obchodzi 45-lecie!         To...
video

Ampe­re — sil­ni­ki, któ­re zmie­nią świat

Wojciech Gaj Jabłoński to polski wynalazca, który pracuje nad rewelacyjnymi silnikami jednosuwowymi (w których każdy suw jest suwem pracy) zdolnymi do uzyskiwania bardzo dużych...
video

Kto rzą­dzi Pol­ską — wywiad z Witol­dem Gadowskim

Kto rządzi Polską? - Andrzej Kumor rozmawia z Witoldem Gadowskim Andrzej Kumor: Panie Witoldzie, zacznijmy może od Pana pracy, ma Pan program na YouTubie, pisze...

Janusz Niem­czyk roz­ma­wia z byłym kie­row­ni­kiem gorzel­ni zna­nym wśród Polo­nii z uli­cy Roncesvalles

Janusz Niemczyk rozmawia z byłym kierownikiem gorzelni znanym wśród Polonii z ulicy Roncesvalles Janusz Niemczyk: - Był pan, to już ponad 30 lat temu, kierownikiem...

To nie jest jeden naród, któ­ry się podzie­lił, tyl­ko to są obcy… — Andrzej...

Prof. Jaroszyński kreśli krajobraz polskiej bitwy i zmagania o Polskę na tle upadku cywilizacji Zachodu

Nie rozu­miem ludzi, któ­rzy odrzu­ca­ją pol­skość — roz­mo­wa z Ber­nar­dem Margueritte

Bernard Margueritte - kultowa postać dziennikarstwa w rozmowie z Gońcem leczy Polaków z kompleksów
video

Ze Sta­ni­sła­wem Tymiń­skim na 45-lecie fir­my Transduction…

Z polskim politykiem i przedsiębiorcą od lat mieszkającym w Ontario przeprowadzamy cyklicznie rozmowy o polskiej sytuacji politycznej, życiu, przedsiębiorczości, duchowych aspektach prowadzenia działalności. 28...
video

Nie tyl­ko o usta­wie 447 — roz­mo­wa z Pio­trem Naim­skim i Anto­nim Macierewiczem

Antoni Macierewicz i Piotr Naimski dziękują Polonii za zaangażowanie przeciwko ustawie 447, zobowiązującej rząd USA m.in. do wspierania roszczeń żydowskich w sprawie tzw mienia...

Bar­dzo tęsk­ni­my za naszy­mi kocha­ny­mi ucznia­mi — W Dzień Polo­nii roz­ma­wia­my z dyrek­tor­ką szko­ły pol­skiej w...

GONIEC: - Pani Joanno, ilu Polaków mieszka w Milton, ile dzieci chodzi tutaj do pani szkoły? Joanna Danicka-Garbacz: To jest jedyna polska szkoła w Milton,...