Sunday, May 22, 2022
video

Czy Pola­cy pozwo­lą się okraść z bogactw naturalnych?

Z Krzysztofem Tytko, członkiem Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych, byłym dyrektorem kopalni Czeczott rozmawia Andrzej Kumor Goniec: Panie Krzysztofie, walczy Pan o to żeby Polacy...

Ks. Karol Tomasz Steh­lin: Im bar­dziej wia­ra jest ata­ko­wa­na, tym bar­dziej ją zachowuj

Ks. Karol Tomasz Stehlin – niemiecki prezbiter, był przełożonym Bractwa Świętego Piusa X w Europie Środkowej i Wschodniej (do 2014), przełożony Bractwa Świętego Piusa...
video

Ampe­re — sil­ni­ki, któ­re zmie­nią świat

Wojciech Gaj Jabłoński to polski wynalazca, który pracuje nad rewelacyjnymi silnikami jednosuwowymi (w których każdy suw jest suwem pracy) zdolnymi do uzyskiwania bardzo dużych...

45 lat Trans­duc­tion — fir­my Sta­ni­sła­wa Tymińskiego

 - Panie Stanisławie, witam ponownie. Rozmawiamy mniej więcej co dwa lata, ale teraz chyba mieliśmy dłuższą przerwę, a właśnie Pana firma, Transduction obchodzi 45-lecie!         To...

Piotr Zając — czło­wiek, któ­ry kar­mi Konwój

Ottawa, piątek 11 dzień lutego odwiedzamy kuchnię, gdzie Piotr Zając nieoceniony polski kucharz, gotuje dla uczestników Konwoju Piotr Zając: To się stało spontanicznie, wszystko dosłownie...
video

Kto rzą­dzi Pol­ską — wywiad z Witol­dem Gadowskim

Kto rządzi Polską? - Andrzej Kumor rozmawia z Witoldem Gadowskim Andrzej Kumor: Panie Witoldzie, zacznijmy może od Pana pracy, ma Pan program na YouTubie, pisze...

Janusz Niem­czyk roz­ma­wia z byłym kie­row­ni­kiem gorzel­ni zna­nym wśród Polo­nii z uli­cy Roncesvalles

Janusz Niemczyk rozmawia z byłym kierownikiem gorzelni znanym wśród Polonii z ulicy Roncesvalles Janusz Niemczyk: - Był pan, to już ponad 30 lat temu, kierownikiem...

To nie jest jeden naród, któ­ry się podzie­lił, tyl­ko to są obcy… — Andrzej...

Prof. Jaroszyński kreśli krajobraz polskiej bitwy i zmagania o Polskę na tle upadku cywilizacji Zachodu

Co zosta­ło z Kon­wo­ju Wolności?

Rozmawiamy ponownie z Robertem Barukiem uczestnikiem „Konwoju Wolności” Goniec: Robert spotykamy się ponownie po kilku miesiącach od Konwoju Wolności; rozmawialiśmy przed tym protestem; rozmawialiśmy w...

Nie rozu­miem ludzi, któ­rzy odrzu­ca­ją pol­skość — roz­mo­wa z Ber­nar­dem Margueritte

Bernard Margueritte - kultowa postać dziennikarstwa w rozmowie z Gońcem leczy Polaków z kompleksów