Sunday, May 22, 2022
video

Jacek Suli­mier­ski — Co nowe­go w podatkach

Z Jackiem Sulimierskim właścicielem firmy doradztwa podatkowego Taxtronix rozmawiamy o nowej sytuacji fiskalnej w kontekście zmian gospodarczych i politycznych. Jacek Sulimierski ma kilkudziesięcioletnie doświadczenie...

W związ­ku z ata­ka­mi na o. Dyrek­to­ra Tade­usza Rydzy­ka pona­wia­my nasz wywiad z ub. roku

Polska jest jedna - Rozmowa z o. Tadeuszem Rydzykiem Andrzej Kumor: Ojcze Dyrektorze, rozpoczyna się Zjazd Polonii w Warszawie, a Radio Maryja to chyba był...

Śledz­twa w spra­wie zabój­stwa w stycz­niu 1944 roku przez par­ty­zan­tów sowiec­kich kil­ku­dzie­się­ciu miesz­kań­ców wsi...

ODDZIAŁOWA KOMISJA W ŁODZI (STAN NA MAJ 2020 R.) Śledztwa zakończone wydaniem postanowienia o umorzeniu Śledztwo w sprawie zabójstwa w styczniu 1944 roku przez partyzantów sowieckich...
video

Żeby­śmy się wszy­scy spo­tka­li w Nie­bie — Roz­mo­wa z reży­se­rem Miste­rium Męki Pań­skiej w...

Goniec: - Siostro Karolino, jak to się zaczęło, skąd pomysł, aby tutaj w naszej parafii zrobić Misterium Męki Pańskiej, i to z...

Sta­ni­sław Barua: Wyłącz NETFLIX

Niemoralność, amoralność, wyobcowanie, nihilizm, absurd, satanizm i demonizm... Wywiad ze Stanisławem Baruą, autorem obrazu filmowego i telewizyjnego (director of photography), który pracował przy filmach reklamowych, dokumentalnych,...

Gdzie w GTA łowić ryby? Obja­śnia Krzysz­tof Jaśkielewicz

– Krzysiek, pracujesz w Muskoce, masz ryby w bród, ale niestety my, większość ludzi tkwimy tutaj, w Toronto, gdzie zatem uprawiać wędkarstwo miejskie?         Są w...

Wspi­nacz­ka jest jak chi­rur­gia — wywiad z 2012 roku

Mateusz Bujak przez znajomych uważany jest za cudownego wariata, kipiący życiem, tryskający energią, latami walczył z własnym bólem, z pasją leczy ludzi w krajach...

To nie jest jeden naród, któ­ry się podzie­lił, tyl­ko to są obcy… — Andrzej...

Prof. Jaroszyński kreśli krajobraz polskiej bitwy i zmagania o Polskę na tle upadku cywilizacji Zachodu

Myśmy już wte­dy wie­dzie­li… w rocz­ni­cę Powsta­nia Warszawskiego

Z por. Tadeuszem (Mazurem) Siemiątkowskim,  byłym dowódcą Komórki Likwidacyjnej Związku Jaszczurczego i specjalnego oddziału bojowego Narodowych Sił Zbrojnych - rozmawia Andrzej Kumor fragmenty wywiadu. Od października...

Bar­dzo tęsk­ni­my za naszy­mi kocha­ny­mi ucznia­mi — W Dzień Polo­nii roz­ma­wia­my z dyrek­tor­ką szko­ły pol­skiej w...

GONIEC: - Pani Joanno, ilu Polaków mieszka w Milton, ile dzieci chodzi tutaj do pani szkoły? Joanna Danicka-Garbacz: To jest jedyna polska szkoła w Milton,...