Rząd kana­dyj­ski zapo­wie­dział wpro­wa­dze­nie dokład­nej reje­stra­cji wylo­tów z Kana­dy w przy­szłym roku, do tej pory Kana­da posia­da jedy­nie sys­tem reje­stra­cji wlo­tów do Kana­dy, a  dokład­nej reje­stra­cji pod­da­ne są jedy­nie oso­by, opusz­cza­ją­ce teren Kana­dy do USA. Urząd kana­dyj­ski nie zbie­ra jesz­cze skru­pu­lat­nie infor­ma­cji, doty­czą­cych wylo­tów z Kana­dy, co pro­wa­dzi­ło zda­niem rzą­du Kana­dy, do wie­lu nad­użyć że stro­ny tury­stów, sta­łych rezy­den­tów, a tak­że obywateli. 

        Nowy sys­tem ma za zada­nie wychwy­cić infor­ma­cję o oso­bach, któ­re pozo­sta­ły w Kana­dzie bez waż­nej wizy, oraz inne, poma­ga­ją­ce w wal­ce z nad­uży­cia­mi prawnymi. 

        Przy­kła­do­wo, tury­sta przy­le­ciał do Kana­dy, na gra­ni­cy otrzy­mał waż­na wizę (sta­tus tury­stycz­ny) na 6 mie­się­cy. Tury­sta pozo­stał w Kana­dzie kil­ka lat. Nie prze­dłu­żał wizy, nie ure­gu­lo­wał tak­że swo­je­go poby­tu sta­łe­go. Po kil­ku latach opu­ścił teren Kana­dy, a ponie­waż nie było reje­stra­cji wylo­tów, rząd kana­dyj­ski nie posia­dał infor­ma­cji, o tym, że tury­sta zła­mał pra­wo imi­gra­cyj­ne. Następ­nie tury­sta np. w Pol­sce czy innym kra­ju bez­wi­zo­wym, wymie­nił pasz­port na nowy i ponow­nie wle­ciał do Kana­dy, otrzy­mu­jąc legal­ny sta­tus na 6 miesięcy. 

Reklama

        To dość czę­sta sytu­acja,  brak reje­stra­cji wylo­tów umoż­li­wiał tury­stom zata­je­nie infor­ma­cji o nie­au­to­ry­zo­wa­nym poby­cie lub zatrud­nie­niu, zresz­tą nikt się naj­czę­ściej na lot­ni­sku nie pyta o to, jak dłu­go oso­bą prze­by­wa­ła w Kana­dzie, urzęd­nik nawet nie podej­rze­wa, że ta oso­ba mogła kil­ka lat prze­by­wać w kra­ju bez waż­nej wizy. 

        Oczy­wi­ście, jeśli poli­cja gra­nicz­na chce usta­lić infor­ma­cję o zamiesz­ki­wa­niu nie­le­gal­nym w Kana­dzie, są na to spo­so­by. Imi­gran­ci bez waż­nych doku­men­tów pozo­sta­wia­ją “śla­dy” swo­je­go poby­tu w Kana­dzie, np. posia­da­ją kon­ta ban­ko­we, samo­cho­dy, mają nawet man­da­ty dro­go­we, np. za par­king, co jest dru­go­rzęd­nym dowo­dem poby­tu w Kana­dzie. Takie dane są jed­nak zbie­ra­ne w cza­sie imi­gra­cyj­nej inwestygacji. 

        Podob­nie oso­by pobie­ra­ją­ce zasił­ki, rzą­do­we świad­cze­nia, posia­da­ją­ce miesz­ka­nia doto­wa­ne przez rząd itp. Wie­le osób przy­kła­do­wo pobie­ra w Kana­dzie eme­ry­tu­ry lub ren­ty rzą­do­we, któ­re nie są wypra­co­wa­ne i nale­żą się jedy­nie rezy­den­tom Kana­dy (oso­bom prze­by­wa­ją­cym w Kana­dzie przez okre­ślo­ny czas w roku).

        Dane o wlo­tach, wylo­tach, wjaz­dach i wyjaz­dach są zbie­ra­ne i prze­cho­wy­wa­ne przez służ­by gra­nicz­ne CBSA. Infor­ma­cję te są dostęp­ne dla urzę­du imi­gra­cyj­ne­go, któ­ry będzie mógł wysy­łać zapy­ta­nia bez­po­śred­nio do bazy danych CBSA. Otrzy­ma­ne infor­ma­cje  będą uzy­ski­wa­ne bez­po­śred­nio przez urzęd­ni­ków imi­gra­cyj­nych, tak­że w przy­pad­ku osób, któ­re chcą odno­wić kar­tę sta­łe­go poby­tu. Kan­dy­da­ci, ubie­ga­ją­cy się o oby­wa­tel­stwo, zosta­ną pod­da­ni dokład­nej wery­fi­ka­cji histo­rii podróży. 

        Nie­kie­dy zda­rza się, że sta­li rezy­den­ci nie zamiesz­ku­ją w Kana­dzie, a sta­ra­ją się o kana­dyj­skie oby­wa­tel­stwo, fał­szu­jąc infor­ma­cje w poda­niu oby­wa­tel­skim. Jest to dość popu­lar­na, nie­zgod­na z pra­wem for­ma uzy­ski­wa­nia kana­dyj­skich przy­wi­le­jów wśród Chiń­czy­ków, któ­rzy żyją, pro­wa­dzą biz­ne­sy w Chi­nach i nie prze­by­wa­ją w Kana­dzie wyma­ga­ne­go okre­su 3 lat, by uzy­skać kana­dyj­skie obywatelstwo. 

        Ponad­to IRCC (urząd imi­gra­cyj­ny) będzie mógł korzy­stać z infor­ma­cji o wlotach/wjazdach/wylotach i wyjaz­dach, by spraw­dzić, czy spon­so­rzy miesz­ka­ją w Kana­dzie, jeśli wyma­ga tego pra­wo, wery­fi­ko­wać związ­ki i zgod­ność z  kry­te­ria­mi praw­ny­mi dla mał­żon­ków i part­ne­rów ubie­ga­ją­cych się o sta­ła rezy­den­cję przyj­mo­wa­nych w ramach łącze­nia  rodzin. 

        Nowy sys­tem na pew­no uła­twi kana­dyj­skie­mu rzą­do­wi o wie­le dokład­niej kon­tro­lo­wać gra­ni­ce ‚poda­nia imi­gra­cyj­ne oraz oby­wa­tel­skie. Unie­moż­li­wi tak­że pobie­ra­nie zasił­ków, rent, zwro­tów podat­ko­wych nie­upraw­nio­nych osobom.

Iza­be­la Embalo

licen­cjo­no­wa­ny doradca 

imi­gra­cyj­ny

Kana­da

tel/text: 416–5152022

www.emigracjakanada.net