Chcia­ła­bym powró­cić do tema­tu spon­sor­stwa w związ­kach konkubinatu.

Zauwa­ży­łam, że nadal jest duże nie­do­in­for­mo­wa­nie na ten temat. Mylo­ne są tak­że nie­któ­re prze­pi­sy, o któ­rych sły­szę na kon­sul­ta­cjach. A zatem wyja­śniam, że tak­że bez ślu­bu moż­na zaspon­so­ro­wać part­ne­ra lub part­ner­kę w rela­cji konkubinatu.

W dodat­ku, oso­ba spon­so­ru­ją­ca lub spon­so­ro­wa­na nie musi być roz­wie­dzio­na, wystar­czy udo­ku­men­to­wać zakoń­cze­nie poprzed­niej rela­cji. Ponie­waż wie­le osób cze­ka na roz­wód, myśląc, że jest on potrzeb­ny, by zło­żyć poda­nie spon­sor­skie, war­to wie­dzieć, że nie jest koniecz­ne dostar­cze­nie urzę­do­wi imi­gra­cyj­ne­mu aktu rozwodowego.

reklama

Kana­dyj­skie pra­wo zezwa­la bowiem, by nie tyl­ko mał­żeń­stwa, ale tak­że oso­by w rela­cji kon­ku­bi­na­tu skła­da­ły wnio­ski spon­sor­skie czy ubie­ga­ły się o kana­dyj­ski pobyt sta­ły i łącze­nie rodzin. Nie każ­dy jed­nak zwią­zek może­my nazwać kon­ku­bi­na­tem, i tu nada­rza się wie­le błę­dów ze stro­ny wnio­sko­daw­cy. Nie­pra­wi­dło­we opi­sa­nie i udo­ku­men­to­wa­nie poda­nia w rezul­ta­cie może zakoń­czyć się decy­zją negatywną.

Zanim zło­ży­cie poda­nie imi­gra­cyj­ne, chcąc zaspon­so­ro­wać swo­je­go part­ne­ra, zale­cam, by spraw­dzić, czy kry­te­ria pro­gra­mu są speł­nio­ne. Nale­ży pamię­tać, że aby móc zaspon­so­ro­wać kon­ku­ben­ta lub kon­ku­bi­nę na sta­ły pobyt, wnio­sko­daw­cy muszą udo­ku­men­to­wać co naj­mniej rocz­ny związek.

Para musi przed­sta­wić doku­men­ta­cję prze­ko­nu­ją­cą urząd o ist­nie­niu rela­cji kon­ku­bi­na­tu, przykładowo.

- doku­men­ta­cją wspól­ne­go zamieszkania

- wspól­ne kon­to bankowe,

- wspól­ne poli­sy ubezpieczeniowe,

- wspól­ne roz­li­cze­nie podat­ko­we itp

Dodat­ko­wo urząd wyma­ga, by przed­sta­wić spe­cjal­ną, potwier­dzo­ną nota­rial­nie dekla­ra­cję. Moje biu­ro może przy­go­to­wać i nota­ry­zo­wać naszym klien­tom dekla­ra­cję bezpłatnie .

Prze­ko­na­nia urzę­du o legal­no­ści i speł­nie­niu defi­ni­cji praw­nej związ­ku kon­ku­bi­na­tu może być przy­czy­ną odrzu­ce­nia wnio­sku imi­gra­cyj­ne­go, dla­te­go jest to bar­dzo istot­ne. Pro­szę pamię­tać że para narze­czeń­ska nie­ko­niecz­nie speł­ni wymo­gi defi­ni­cji praw­nej konkubinatu.

W przy­pad­ku mał­żeń­stwa, pra­wo nie wyma­ga by udo­ku­men­to­wać rok wspól­ne­go poży­cia, o spon­so­ro­wa­nie mał­żon­ka moż­na ubie­gać się w momen­cie otrzy­ma­nia aktu mał­żeń­skie­go (Mar­ria­ge Cer­ti­fi­ca­te). Uwa­ga, nie jest już wystar­cza­ją­ce, by wysłać kana­dyj­ski rekord mał­żeń­ski (Record of Marriage).

Przy­po­mi­nam rów­nież, że nie ma już wymo­gu, by pozo­sta­wać w związ­ku przez dwa lata po otrzy­ma­niu rezy­den­cji. I nie jest wyma­ga­ne, aby być w kon­ku­bi­na­cie dwa lata, po to, by zakwa­li­fi­ko­wać się na pro­gram łącze­nia rodzin. Wła­śnie te prze­pi­sy są czę­sto mylo­ne. Wystar­czy okres 12 mie­się­cy wspól­ne­go poży­cia, by speł­nić pod­sta­wo­we kry­te­ria programu.

Iza­be­la Embalo

licen­cjo­no­wa­ny dorad­cą imigracyjny

tel. 416–5152022

emiz@live.ca

www.emigracjakanada.net

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne imi­gra­cją, pro­szę o kontakt.

Z dużym suk­ce­sem pomo­gli­śmy set­kom pol­skich imi­gran­tów osie­dlić się na sta­łe w Kanadzie.