Trwa­ją loso­wa­nia pro­gra­mu Inter­na­tio­nal Expe­rien­ce Cana­da (wiza pra­cow­ni­cza) na rok 2019  Miejsc jest już mało, a pierw­sze wizy zosta­ły już przy­zna­ne mło­dym Pola­kom, sta­ra­ją­cym się o zezwo­le­nie na zatrud­nie­nie w Kanadzie. 

        W tym roku okres ocze­ki­wa­nia na wizy jest dłuż­szy i myślę dla­te­go, że też od tego roku wyma­ga się od pol­skich oby­wa­te­li, aby uczest­nik zro­bił dane bio­me­trycz­ne. Na tere­nie Kana­dy nie mamy jesz­cze ośrod­ka do pobra­nia danych, i dla­te­go oso­by ubie­ga­ją­ce się o wizę pra­cy w pro­gra­mie IEC muszą opu­ścić Kana­dę, oddać dane bio­me­trycz­ne. Moż­na to zro­bić np. w ośrod­ku w USA, lub innym kra­ju. Nie­ko­niecz­nie w Pol­sce. W War­sza­wie ist­nie­je cen­trum wizo­we, pobie­ra­ją­ce dane bio­me­trycz­ne na potrze­by wizy pra­cow­ni­czej w Kanadzie.

        Chcia­ła­bym przy­po­mnieć, jak wyko­rzy­stać wizę pra­cy, tak aby przy­nio­sła ona poży­tek imi­gra­cyj­ny. Przede wszyst­kim oso­ba chcą­ca sko­rzy­stać z pro­gra­mów poby­to­wych fede­ral­nych powin­na zna­leźć zatrud­nie­nie w tak zwa­nym zawo­dzie wykwa­li­fi­ko­wa­nym (zawo­dy gru­py O‑A-B). Kana­dyj­ską kwa­li­fi­ka­cję zawo­do­wą moż­na spraw­dzić, zapo­zna­jąc się z Naro­do­wą Kla­sy­fi­ka­cją Zawo­dów NOC.

Reklama

        Wie­le wyko­ny­wa­nych przez przy­jezd­nych na pro­gram zatrud­nia się w pra­cy nie­wy­kwa­li­fi­ko­wa­nej, bo takie tyl­ko znaj­du­ją moż­li­wo­ści zatrud­nie­nia, ale to nie­ste­ty nie zawsze daje szan­sę na pobyt, zwłasz­cza dla osób w pro­win­cji Onta­rio lub dla chcą­cych sta­rać się o pobyt poprzez tak zwa­ny Express Entry. 

        Na przy­kład, zawód oso­by sprzą­ta­ją­cej, opie­kun­ki do dzie­ci czy sprze­daw­czy­ni w skle­pie nie jest zawo­dem wykwa­li­fi­ko­wa­nym. W innych pro­win­cjach ist­nie­ją pro­gra­my dla pra­cow­ni­ków pół­wy­kwa­li­fi­ko­wa­nych lub nie­wy­kwa­li­fi­ko­wa­nych, trze­ba zatem spraw­dzić, co ofe­ru­je dana prowincja. 

        Zatrud­nie­nie, posia­da­jąc wizę IEC, daje moż­li­wo­ści zdo­by­cia doświad­cze­nia zawo­do­we­go, co może w póź­niej­szym cza­sie być też uży­te ponow­nie w pro­gra­mie IEC, ale w innej kate­go­rii, np. mło­dych profesjonalistów. 

        Wie­le osób znaj­du­je tak­że w Kana­dzie kon­trakt pra­cy i otrzy­mu­je następ­ną dwu­let­nią wizę pra­cy na dwa lata. Jed­nak, aby takę wizę uzy­skać, pra­co­daw­ca musi wystą­pić o zezwo­le­nie na zatrud­nie­nie cudzo­ziem­ca (Labo­ur Mar­ket Impact Assessment).

Jak nato­miast wyko­rzy­stać doświad­cze­nie w zawo­dzie pół wykwa­li­fi­ko­wa­nym. Zale­ży to oczy­wi­ście też od potrzeb fir­my spon­so­ru­ją­cej, ale podam przy­kład. Ktoś otrzy­mał pra­cę w skle­pie jako sprze­daw­ca. Został zatrud­nio­ny w Kana­dzie, posia­da­jąc wizę pra­cy waka­cyj­nej pro­gra­mu IEC. Następ­nie bie­rze udział ponow­nie w tym pro­gra­mie, ale już w kate­go­rii mło­dych pro­fe­sjo­na­li­stów i zatrud­nia się na sta­no­wi­sku kie­row­ni­ka (foreman/supervisor), a to sta­no­wi­sko jest zakwa­li­fi­ko­wa­ne jako gru­pa zawo­do­wa B, a zatem zatrud­nie­nie wykwa­li­fi­ko­wa­ne. I dalej, oso­ba taka może sko­rzy­stać z prze­dłu­że­nia kon­trak­tu pra­cy i uzy­ska­nia dal­szej auto­ry­za­cji pra­cy, co może w efek­cie koń­co­wym przy­czy­nić się do otrzy­ma­nia poby­tu sta­łe­go dzię­ki uzy­ska­niu wystar­cza­ją­cej licz­by punk­tów (Express Entry) lub w pro­gra­mie nomi­na­cji pro­win­cji. Przy­po­mi­nam, że nomi­na­cja pro­win­cji daje kan­dy­da­to­wi na pobyt bonus aż 600 punk­tów, a zatem kan­dy­dat ten jest zapro­szo­ny do zło­że­nia poda­nia o pobyt sta­ły w pierw­szej kolej­no­ści. Bonus punk­to­wy za ofer­tę pra­cy w Kana­dzie (LMIA) wyno­si 50 punktów.

Iza­be­la Embalo

licen­cjo­no­wa­ny dorad­ca imigracyjny

tel. 416–5152022

www.emigracjakanada.net