Rząd Kana­dy od wie­lu lat pozwa­la spro­wa­dzać do Kana­dy opiekunki/opiekunów dzie­ci, osób star­szych lub nie­peł­no­spraw­nych. Pro­gram prze­szedł refor­mę, w zeszłym mie­sią­cu mini­ster­stwo imi­gra­cji zapo­wie­dzia­ło, iż opie­ku­no­wie będą wkrót­ce mie­li moż­li­wo­ści pozo­sta­nia w Kana­dzie na sta­łe. Rząd pro­po­nu­je dwa nowe pro­gra­my pilo­ta­żo­we. Opie­ku­no­wie, będą mogli tak­że przy­być do Kana­dy z rodzi­ną, a pro­gram zatrud­nie­nia otwie­ra im dro­gę do uzy­ska­nia poby­tu stałego.

        Nowy pro­gram dla opie­ku­nów daje zagra­nicz­nym pra­cow­ni­kom więk­szą ela­stycz­ność praw­ną, ponie­waż opie­ku­no­wie będą mogli dość szyb­ko zmie­niać pra­co­daw­cę. Do tej pory było to dość skom­pli­ko­wa­ne, ponie­waż nowy pra­co­daw­ca musiał prze­cho­dzić przez dość trud­ne pro­ce­du­ry, i dla­te­go opie­ku­no­wie godzi­li się na pozo­sta­nie w pra­cy, nawet jeśli nie byli tak bar­dzo zado­wo­le­ni z miej­sca zatrudnienia.

        W przy­pad­ku nowych pilo­tów kan­dy­da­ci zosta­ną pod­da­ni oce­nie pod kątem kry­te­riów sta­łe­go poby­tu przed roz­po­czę­ciem pra­cy w Kana­dzie. Gdy opie­kun uzy­ska zezwo­le­nie na pra­cę i 2 lata doświad­cze­nia zawo­do­we­go w Kana­dzie, stwo­rzy dla sie­bie i dla rodzi­ny szan­se pozo­sta­nia na stałe.

Reklama

        W dodat­ku, rodzi­ny opie­ku­nów-współ­mał­żon­ko­wie, kon­ku­ben­ci i dzie­ci mogą korzy­stać ze spe­cjal­nych praw­nych bene­fi­tów-wizy pra­cy i wizy studiów.

        Zapo­wie­dzia­ne zmia­ny są bar­dzo korzyst­ne i przy­czy­nią się na pew­no do więk­sze­go zain­te­re­so­wa­nia pro­gra­mem dla opie­ku­nów w Kana­dzie. Może pro­gram będzie popu­lar­niej­szy wśród Pola­ków, obec­nie na ryn­ku pra­cy opie­ki domi­nu­ją Filipinki.

        Do zatrud­nie­nia w zawo­dzie opie­ku­na nale­ży posia­dać udo­ku­men­to­wa­ne for­mal­ne zatrud­nie­nie lub ekwi­wa­lent­ne wykształ­ce­nie , a tak­że znać dobrze język angiel­ski lub francuski.

        Myślę, że rząd uła­twia zatrud­nie­nie i emi­gra­cję opie­ku­nom z tego wzglę­du, że bra­ku­je bar­dzo pra­cow­ni­ków w domach dla senio­rów, opie­ku­nów do dzie­ci i osób nie­peł­no­spraw­nych. W dodat­ku kana­dyj­skie spo­łe­czeń­stwo sta­rze­je się, a przy­rost natu­ral­ny nie wzra­sta. Wie­le Fili­pi­nek pra­cu­ję przy opie­ce nawet po uzy­ska­niu poby­tu sta­łe­go i wów­czas, kie­dy opie­kun­ki mogą zmie­nić zawód. 

        Pola­cy przy­by­wa­ją­cy do Kana­dy na rok mogli­by pomy­śleć o moż­li­wo­ściach imi­gra­cyj­nych, jakie stwa­rza pro­gram, ale zaczy­na­jąc od pra­cy w opie­ce już uzy­sku­jąc wizę pra­cy waka­cyj­nej (Inter­na­tio­nal Expe­rien­ce Cana­da), by zdo­być odpo­wied­nie doświadczenie.

Iza­be­la Embalo

licen­cjo­no­wa­ny doradca

www.emigracjakanada.net

tel. 416–5152022