Lider kon­ser­wa­ty­stów Andrew Sche­er zapo­wie­dział, że przed począt­kiem lata jego par­tia przed­sta­wi plan wal­ki ze zmia­na­mi kli­ma­tycz­ny­mi. Na razie, prze­ma­wia­jąc z Vic­to­ria­vil­le, Que., nie przed­sta­wił żad­nych szcze­gó­łów. Stwier­dził tyl­ko, że plan ma doty­czyć „wyzwań śro­do­wi­sko­wych XXI wie­ku”. W wywia­dzie udzie­lo­nym Cana­dian Press powie­dział, że chce się sku­pić na zachę­tach dla osób indy­wi­du­al­nych i weź­mie pod uwa­gę, że Kana­da „wie­dzie prym” w czy­stej energii.