Wilek Mar­kie­wicz był myśli­cie­lem, publi­cy­stą, ale przede wszyst­kim arty­stą, cały czas poszu­ki­wał odpo­wie­dzi na pod­sta­wo­we pyta­nia o życie, o czło­wie­ka, Żyd z Kra­ko­wa, Polak z zami­ło­wa­nia i uko­cha­nia, agno­styk, został pocho­wa­ny w rycie pra­wo­sław­nym. Odci­snął się pie­czę­cią na rozu­mo­wa­niu wie­lu ludzi i wciąż żyje w ich pamięci…

Podą­ża­nie za świa­tłem. Sztu­ka Wil­ka Markiewicza.
Wysta­wa: 2–11 maja 2019 r., Toron­to, Lau­rier Gal­le­ry w Liber­ty Vil­la­ge, 113 Jef­fer­son Stre­et, tel. 416 232 0217.