Co w Pol­sce robi wra­że­nie, roz­mo­wa z wła­ści­cie­lem elek­trycz­ne­go volks­wa­ge­na, roz­mo­wa na lot­ni­sku z mał­żeń­stwem, któ­re prze­szło covid w Pol­sce, jak wyglą­da podróż w dzi­siej­szych cza­sach — Andrzej Kumor komen­tu­je z kwarantanny.