W wybo­rach do PE PiS otrzy­ma­ło 45,56 proc. gło­sów, Koali­cja Euro­pej­ska — 38,3 proc., Wio­sna — 6,04 proc., Kon­fe­de­ra­cja — 4,55 proc., Kukiz’15 — 3,7 proc., Lewi­ca Razem — 1,24 proc. — wyni­ka z danych PKW prze­li­czo­nych z 99,31 proc. obwo­do­wych komi­sji wybor­czych w Polsce.

Wyni­ki z 99,31 proc. komi­sji wybor­czych PKW poda­ła w ponie­dzia­łek rano. Bra­ku­je jesz­cze pro­to­ko­łów z 187 obwo­do­wych komi­sji wyborczych.

Wyni­ki te ozna­cza­ją, że man­da­ty w Par­la­men­cie Euro­pej­skim uzy­ska­ją tyl­ko trzy komi­te­ty — PiS, Koali­cja Euro­pej­ska i Wiosna.

reklama

Pozo­sta­łe komi­te­ty nie prze­kro­czy­ły pro­gu wybor­cze­go. Jeśli te wyni­ki się nie zmie­nią, Kon­fe­de­ra­cja nie zdo­bę­dzie man­da­tu w PE, choć wcze­śniej­sze wyni­ki son­da­żo­we dawa­ły jej mandaty.

PKW poda­ła tak­że fre­kwen­cję dla 99,31 proc. obwo­do­wych komi­sji wybor­czych. Śred­nia fre­kwen­cja dla całe­go kra­ju wynio­sła 45,61 proc.

Naj­więk­sza fre­kwen­cja była w okrę­gu nr 4 War­sza­wa — 60,4 proc. Naj­niż­sza w okrę­gu nr 3 Olsz­tyn — 38,97 proc. Prze­kła­da się to na wyni­ki fre­kwen­cji w woje­wódz­twach. Dla mazo­wiec­kie­go jest to 52,47 proc., a war­miń­sko-mazur­skie 37,24 proc.

Śred­nia fre­kwen­cja dla dużych miast (pow. 250 tys. miesz­kań­ców) wynio­sła 56,48 proc. Naj­wyż­sza fre­kwen­cja była w War­sza­wie — 62,52 proc., a naj­niż­sza w Bia­łym­sto­ku — 49,63 proc.

Fre­kwen­cja w miej­skich obwo­dach wybor­czych wynio­sła 48,64 proc., a w wiej­skich — 40,69 proc. Naj­niż­sza fre­kwen­cja była w gmi­nie Zębo­wi­ce (woj. opol­skie) — 21,76 proc. (PAP)

autor: Anna Tusta­now­ska, Alek­san­der Główczewski