Kon­sul gene­ral­ny RP w Toron­to Krzysz­tof Grzel­czyk podał w ponie­dzia­łek rano na swej stro­nie FB

wyni­ki z okrę­gu 71 w Toronto

Pro­to­kol wyni­kow glo­so­wa­nia do PE — obwod 71

reklama

Pra­wo i Spra­wie­dli­wość — 1366 gło­sów (63,24%)
Koali­cja Euro­pej­ska — 336 (15,55%)
Kon­fe­de­ra­cja — 317 (14,67%)
Wio­sna — 88 (4,07%)
Kukiz’15 — 24 (1,11%)
Lewi­ca Razem — 14 (0,64%)
Gwiaz­dow­ski — 3 (0,13%)