Nalew­ki i spi­ry­tus Polo­nee na far­mers mar­ket w Mississaudze

Tym, któ­rzy zna­ją desty­lar­nię pań­stwa Szym­ków, Polo­nee Distil­le­ry, nie trze­ba reko­men­do­wać jej pro­duk­cji. Przez całe lato nalew­ki, wiśniów­kę, cytry­nów­kę, wód­kę kan­nuk i 95-pro­cen­to­wy spi­ry­tus nalew­ko­wy moż­na kupić na far­mers mar­ket w Mis­sis­sau­dze u wylo­tu uli­cy Dixie przy Lake­sho­re w każ­dą nie­dzie­lę od 10.00 do 14.00.

Pol­ska mikro­de­sty­lar­nia z St. Catha­ri­nes zapew­nia nie­zwy­kłą jakość i kom­pu­te­ro­wo kon­tro­lo­wa­ny prze­bieg pro­ce­su pro­duk­cji alko­ho­lu wytwa­rza­ne­go z wyso­kiej jako­ści surow­ca, odtwa­rza­jąc w ten spo­sób pol­ską tra­dy­cję gorzelniczą.

Nasz mate­riał wideo z ubie­głe­go roku moż­na obej­rzeć tutaj https://www.youtube.com/watch?v=y2G35KyDw6M