W SOSA Gli­ding Club w Rock­ton Ont — zaraz za Mil­ton, na zachód od Mis­sis­sau­gi — roz­gry­wa­ją się Szy­bow­co­we Mistrzo­stwa Ameryk

Czte­rech polo­nij­nych pilo­tów repre­zen­tu­je Kanadę:

Sta­ni­slaw Maj kla­sa club
Krzysz­tof Wier­cioch kla­sa club
Lukasz Szcze­pa­niak kla­sa 15M/std
Jerzy Szem­plin­ski Kla­sa 18 M

Reklama

Po 4 kon­ku­ren­cjach Lukasz Szcze­pa­niak i Jerzy Szem­plin­ski  pro­wa­dzą w swo­ich klasach
Zawo­dy są roz­gry­wa­ne do 13 Sierp­nia i polo­nij­ni kibi­ce sa mile widzia­ni w SOSA żeby zdo­pin­go­wać polo­nij­nych pilotów.

Jerzy Szem­plin­ski
Link do stro­ny zawo­dów i wyni­ków poniżej:

http://www.silentflight.ca/panam/

 

Sosa Gli­ding Club