Pre­mier Onta­rio Doug Ford zapo­wie­dział, że w sobo­tę 4 kwiet­nia o 23:59 wszyst­kie budo­wy, z wyjąt­kiem inwe­sty­cji kry­tycz­nych, zosta­ną wstrzy­ma­ne, aby pomóc w wal­ce z roz­prze­strze­nia­niem się COVID-19.

Kon­ty­nu­owa­ne będą tyl­ko nie­zbęd­ne pro­jek­ty infra­struk­tu­ral­ne, takie jak szpi­ta­le i komu­ni­ka­cja, i nie będą roz­po­czy­na­ne nowe pro­jek­ty mieszkalne.

„Te nie­licz­ne budo­wy, któ­re pozo­sta­ną otwar­te,  będą ści­śle kon­tro­lo­wa­ne powie­dział Ford w pią­tek, wkrót­ce po tym, jak pro­win­cja ujaw­ni­ła, że ​​zgod­nie z obec­ny­mi mode­la­mi pan­de­mii od 3 000 do 15 000 osób może umrzeć z powo­du koro­na­wi­ru­sa w Ontario.