ZWROT UBEZPIECZENIA MOTORYZACYJNEGO! 

Bran­ża ubez­pie­czeń samo­cho­do­wych obie­cu­je raba­ty w związ­ku z blo­ka­dą COVID-19

Kwa­li­fi­ku­jesz się, jeśli w dniu 6 kwiet­nia 2020 r mia­łeś aktyw­ną  poli­sę ubez­pie­cze­nia moto­ry­za­cyj­ne­go obo­wią­zu­ją­cą  O zwrot skład­ki mmoż­na się ubie­gać do 31 maja 2020 r.

Zgod­nie z dotych­cza­so­wą poli­są  jeź­dzisz co naj­mniej 5000 km rocz­nie (nie ma limi­tu maksymalnego).

Będziesz uży­wać swo­je­go pojaz­du tyl­ko do nie­zbęd­nych podró­ży, takich jak do skle­pu spo­żyw­cze­go lub apte­ki, przez 3‑miesięczny okres ogra­ni­cza­nia COVID-19.

 ZADZWOŃ DO SWOJEGO AGENTA UBEZPIECZENIA SAMOCHODOWEGO, zorien­tuj się ile  zaosz­czę­dzisz, wystąp o rabat.

Insu­ran­ce Bure­au of Cana­da, któ­re repre­zen­tu­je  fir­my ubez­pie­cze­nio­we, twier­dzi, że ofe­ru­ją one  „znacz­ną pomoc kon­su­men­tom” — ich zda­niem  — w łącz­nej wyso­ko­ści 600 milio­nów dol..

Ubez­pie­czy­cie­le rozu­mie­ją, że wie­lu kie­row­ców nie jeź­dzi  do pra­cy ani nie korzy­sta z pojaz­du tak czę­sto, jak do tej pory co może przy­nieść oszczęd­no­ści”- powie­dział dyrek­tor gene­ral­ny IBC Don Forgeron

 

All­sta­te Cana­da twier­dzi, że zwró­ci swo­im klien­tom z tytu­łu ubez­pie­cze­nia samo­cho­du 30 milio­nów dola­rów z ich rachun­ków za maj w posta­ci jed­no­ra­zo­wej „płat­no­ści w domu” w wyso­ko­ści oko­ło 25 procent.

„Zda­je­my sobie spra­wę, że przy mniej­szej licz­bie kie­row­ców, na naszych dro­gach jest mniej koli­zji” — tłu­ma­czy dyrek­tor gene­ral­ny Ryan Michel. „W rezul­ta­cie odda­je­my naszym klien­tom ponad 30 milio­nów dolarów.”.

Desjar­dins z sie­dzi­bą w Quebe­cu ogło­si­ła rów­nież ulgę dla każ­de­go ze swo­ich klien­tów, któ­rzy stra­ci­li pra­cę lub nie korzy­sta­ją tak czę­sto z samo­cho­du, ale nie wia­do­mo jakie­go pozio­mu raba­tów mogą się spo­dzie­wać klienci.