Onta­rio odno­to­wu­je naj­więk­szą licz­bę hospi­ta­li­za­cji z powo­du COVID-19 od poło­wy lute­go. Zaka­że­nie wiru­sem jest przy­czy­ną pra­wie poło­wy obec­nych przy­jęć do szpitali.

Urzęd­ni­cy medycz­ni poda­ją, że w onta­ryj­skich szpi­ta­lach leczo­nych jest 1135 pacjen­tów z COVID-19, o pra­wie 30 proc. wię­cej niż w zeszłym tygo­dniu i naj­wię­cej od 19 lute­go. 166 wyma­ga inten­syw­nej tera­pii, przy czym w przy­pad­ku 63 proc. bez­po­śred­nią przy­czy­ną przy­ję­cia na oddział był koro­na­wi­rus. W pią­tek zmar­ło 10 cho­rych na COVID-19.

Cał­ko­wi­ta licz­ba onta­ryj­czy­ków zmar­łych z powo­du COVID-19 się­gnę­ła 12 357.

reklama

W pią­tek poda­no 4295 nowych przy­pad­ków COVID-19, są to jed­nak dane zani­żo­ne z uwa­gi na ogra­ni­czo­ną kwa­li­fi­ko­wal­ność do testów PCR. Bada­nia ście­ków suge­ru­ją, że cho­rych może przy­by­wać nawet w tem­pie 100 000 dziennie.

W czwar­tek w pro­win­cji wyko­na­no 23 530 szcze­pień prze­ciw­ko COVID-19, w tym 4895 daw­ką przypominającą.