Kolum­bia Bry­tyj­ska ogło­si­ła nowe zasa­dy, któ­re ogra­ni­cza­ją licz­bę uczęsz­cza­ją­cych do kościo­ła w opar­ciu o sta­tus szcze­pień danej kongregacji .

Kościo­ły, któ­re chcą egze­kwo­wać nakaz szcze­pień, mogą to zro­bić i dzia­łać w 100 pro­cen­tach pojem­no­ści Te, któ­re nie zro­bią tego, są ogra­ni­czo­ne do 50 pro­cent pojemności.

Środ­ki te zosta­ły pod­ję­te ze wzglę­du na omi­kro­no­wy wariant wiru­sa COVID-19.

reklama

Bez wzglę­du na to, któ­rą opcję wybie­rze dany kościół, maski są obo­wiąz­ko­we   przez cały czas, z wyjąt­kiem „tym­cza­so­we­go zdej­mo­wa­nia ich w celu cere­mo­nial­ne­go jedze­nia i picia oraz przez urzęd­ni­ków, czy­tel­ni­ków lub śpiew i, pod­czas cze­go prze­strze­ga się dystan­su społecznego”.

Nowe prze­pi­sy doty­czą­ce nabo­żeństw  pozo­sta­wia­ją  albo zaka­za­nie nie­szcze­pio­nych, albo umoż­li­wie­nie im udzia­łu w nabo­żeń­stwie, ale z ogra­ni­czo­ny­mi moż­li­wo­ścia­mi, z peł­nym bło­go­sła­wień­stwem rządu.

Pasto­rzy, księ­ża lub inni odpo­wie­dzial­ni przy­wód­cy reli­gij­ni mają „wol­ną rękę” w usta­la­niu czy­je­goś sta­tu­su szcze­pień, co ozna­cza, że ​​to od kościo­ła lub inne­go miej­sca kul­tu zale­ży, jak zwe­ry­fi­ko­wać, czy ktoś otrzy­mał szczepienia.

Kolum­bia Bry­tyj­ska, podob­nie jak pozo­sta­łe pro­win­cje Kana­dy, wpro­wa­dzi­ła pasz­port szcze­pion­ko­wy w posta­ci kodu QR.