Z powo­du pan­de­mii Covid-19, doty­ka­ją­cej pra­wie każ­dy sek­tor życia w Kana­dzie, rząd kana­dyj­ski wpro­wa­dził nowe, tym­cza­so­we regu­la­cje, pozwa­la­ją­ce przy­sto­so­wać się pra­cow­ni­kom zagra­nicz­nym (posia­da­ją­cym kana­dyj­skie pra­wo pra­cy z restryk­cją) do zaist­nia­łej sytuacji.

Wie­lu pra­cow­ni­ków z zagra­ni­cy, posia­da­ją­cych zezwo­le­nia na pra­cę (ofer­ta pra­cy) stra­ci­ło zatrud­nie­nie. Zwy­czaj­nie, kana­dyj­skie przed­się­bior­stwa nie są już w sta­nie wypła­cać pen­sji lub nie mają zapo­trze­bo­wa­nia na tych pracowników.

Nie­któ­rzy zagra­nicz­ni pra­cow­ni­cy opu­ści­li Kana­dę, inni nie mogą lub nie mogli wyje­chać z powo­du ogra­ni­czeń w podró­żach mię­dzy­na­ro­do­wych, lub zmniej­sze­nia licz­by dostęp­nych lotów. Wie­lu z nich pozo­sta­ło w trud­nej sytu­acji bez zatrud­nie­nia. Zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi, aby zmie­nić miej­sce lub sta­no­wi­sko pra­cy, pra­cow­ni­cy zagra­nicz­ni muszą zło­żyć wnio­sek i pocze­kać na wyda­nie nowe­go zezwo­le­nia na pra­cę i przed roz­po­czę­ciem zatrud­nie­nia w nowej kana­dyj­skiej firmie.

reklama

Nale­ży pamię­tać nadal o wymo­gach dla pra­co­daw­ców, muszą oni być naj­pierw zaak­cep­to­wa­ni przez rząd kana­dyj­ski, speł­nia­jąc pod­sta­wo­we wymo­gi kana­dyj­skiej legislacji.

A zatem nie dzie­je się to auto­ma­tycz­nie. Rząd kana­dyj­ski, w odpo­wie­dzi na sytu­acje Covid 19, ogło­sił w try­bie natych­mia­sto­wym nowe zasa­dy przy­zna­wa­nia zamknię­tych wiz pracy.

Pra­cow­nik zagra­nicz­ny, któ­ry jest już w Kana­dzie i posia­da nową ofer­tę pra­cy, zwy­kle popar­tą LMIA, choć nie­ko­niecz­nie, ma moż­li­wo­ści uzy­ska­nia w mia­rę szyb­ki spo­sób nowej auto­ry­za­cji, i mogąc tym samym roz­po­cząć zatrud­nie­nie u nowe­go pracodawcy.

Rząd prze­wi­du­je, iż czas roz­pa­try­wa­nia wnio­sku będzie oko­ło 10 dni.

Kto się kwa­li­fi­ku­je? Kan­dy­da­ci muszą posia­dać w Kana­dzie waż­ny, imi­gra­cyj­ny sta­tus. Muszą tak­że być oka­zi­cie­la­mi auto­ry­za­cji pra­cy zamknię­tej (pro­gram pra­cow­ni­ków zagra­nicz­nych lub

IEC-YP ). Nie zmie­nia­ją się na ulgo­we wymo­gi dla pra­co­daw­ców i w imi­gra­cyj­nym pro­ce­sie zatrud­nia­nia zagra­nicz­nych pracowników.

Pra­co­daw­ca jest nadal zobo­wią­za­ny do uzy­ska­nia lub posia­da­nia waż­nej, pozy­tyw­nej opi­nii wpły­wu zatrud­nie­nia na rynek pra­cy Kana­dy (Labo­ur Mar­ket Impact Assessment).

W przy­pad­ku pra­co­daw­ców zwol­nio­nych z LMIA, na przy­kład tych spro­wa­dza­ją­cych kadry w pro­gra­mie Inter­na­tio­nal Expe­rien­ce Cana­da, mają oni praw­ny obo­wią­zek zło­żyć wpierw i uzy­skać akcep­ta­cję swo­jej ofer­ty i za pośred­nic­twem por­ta­lu pracodawców.

A zatem jeśli ktoś zna­lazł się w podob­nej sytu­acji, otrzy­mał wizę pra­cy na pod­sta­wie ofer­ty, ale pra­co­daw­ca z powodów

Covid 19 nie jest w sta­nie już zatrud­nie­nia zagwa­ran­to­wać, war­to roz­wa­żyć pro­po­no­wa­na przez kana­dyj­ski rząd opcje zdo­by­cia dru­giej wizy.

Iza­be­la Embalo

licen­cjo­no­wa­ny kon­sul­tant imigracyjny

tel./text. (416) 5152022 E‑mail: emiz@live.ca

www.emigracjakanada.net