W swo­im tek­ście o szcze­pie­niach a dokład­niej w aka­pi­cie: “A prze­cież ludzie zaszcze­pie­ni mają być odpor­ni; czy­li zaszcze­pie­ni nie powin­ni się oba­wiać nie­zasz­cze­pio­nych; jaka jest więc logi­ka w tym, żeby osób nie­szcze­pio­nych nie wpusz­czać do samo­lo­tu, czy nękać w inny spo­sób? Czy tyl­ko cho­dzi o wzglę­dy medycz­ne?” Poru­sza pan temat nie­zasz­cze­pio­nych nie bio­rąc pod uwa­gę tych któ­rzy chcie­li­by się zaszcze­pić ale ich stan zdro­wia im na to nie pozwa­la np. cho­rzy na raka. I to te oso­by są nara­żo­ne przez niezaszczepionych.

Odpo­wiedź redak­cji: Takie oso­by zawsze będą nara­żo­ne, dla­cze­go więc nara­żać innych?

•••

Sza­now­ny Panie Redaktorze,

Jakieś dwa tygo­dnie temu pan Pru­szyń­ski być zachwy­co­ny tym, jak to niby mało osób umar­ło na Covid-19 w Szwe­cji i poda­wał ten kraj jako wzór jak nale­ży z tym wiru­sem wal­czyć.  Nie wiem skąd pan Pru­szyń­ski wziął te sta­ty­sty­ki — z począt­ku mar­ca? Dzi­siaj 15 Maja na necie czy­tam o Szwe­cji to: “ …Pań­stwo z czte­ro­krot­nie mniej­szą od Pol­ski lud­no­ścią, z pięć razy mniej­szą gęsto­ścią zalud­nie­nia ma pra­wie dwa razy wię­cej przy­pad­ków zaka­żeń i pra­wie czte­ro­krot­nie wię­cej zgonów.”

Skąd pan Pru­szyn­ski bie­rze te statystyki ?

        Z powa­ża­niem, Jacek Hej­nar

Odpo­wiedź redak­cji: Ze źró­deł ogól­nie dostęp­nych: stan z maja licz­ba śmier­ci Covid-19 na milion miesz­kań­ców: Bel­gium — 792.5; Spa­in — 589.91; Ita­ly — 528; Uni­ted King­dom- 520.93; Fran­ce — 419.11; Swe­den — 361.28;  Bela­rus  — 17.4.…

Pro­szę zauwa­żyć, że na Bia­ło­ru­si, gdzie p. Pru­szyń­ski miesz­ka, nie zasto­so­wa­no żad­nych ograniczeń.