John Król: Z żałob­nej kar­ty Brantford

W Brant­ford poże­gna­li­śmy dwóch naj­star­szych Wete­ra­nów i dro­gich Przy­ja­ciół naszej Polo­nii i orga­ni­za­cji SPK, Paw­ła Loj­ko i Leona Dubic­kie­go. Pogrze­by odby­ły się skrom­nie ze wzglę­du na obec­ną sytu­ację ogra­ni­cza­ją­cą udział w nich tyl­ko do naj­bliż­szej rodziny.

Byłem ostat­nim asy­sten­tem podró­ży kole­gi Paw­ła na uro­czy­sto­ściach na Mon­te Cas­si­no. Czuł się  zaszczy­co­ny, że otrzy­mał zapro­sze­nie i cie­szył się na spo­tka­nie jesz­cze z żyją­cy­mi kole­ga­mi. Bar­dzo to przeżywał.

Paweł, wie­lo­let­ni pre­zes Koła nr 4 w Brant­ford, żoł­nierz słyn­ne­go II Kor­pu­su Pol­skie­go imie­nia Wła­dy­sła­wa Ander­sa, Boha­ter Walk o Mon­te Cassino.

Na spo­tka­niu na Mon­te Cas­si­no pro­sił o zacho­wa­nie pamię­ci o tych, któ­rzy tam walczyli.

W dniu 9 maja 2020 zamó­wi­li­śmy Mszę świę­tą za spo­kój ich dusz w bazy­li­ce Mon­te Cas­si­no i San­ta Maria Mag­gio­re w Rzymie.

Kole­ga Paw­ła, Leon Dubic­ki lat 96, rów­nież wete­ran, podą­żył za nim na wiecz­ną war­tę 25. 04. 2020 Leon Dubic­ki żoł­nierz 9. regi­men­tu cięż­kiej arty­le­rii,  hono­ro­wy czło­nek SPK, czło­nek Koła nr 4 od chwi­li założenia.

Rodzi­nom skła­da­my wyra­zy współ­czu­cia, a do Mszy świę­ty 9 maja dołą­cza­my nasze bła­gal­ne proś­by do Boga o pokój.

Nie­chaj Pan świe­ci nad ich dusza­mi – Spo­czy­waj­cie w poko­ju wiecznym

        Zdzi­sław Brzó­ska – wice­pre­zes. John Król, John Styś, Ed Chrza­now­ski ZG SPK

podał Z. Brzó­ska, Fot J. Krol, na foto­gra­fii w mun­du­rach galo­wych Paul Łoj­ko z lewej i Leon Dubicki.