Pro­test roz­po­czął się punk­tu­al­nie o godz. 12. w rejo­nie ulic Piw­nej i Pod­wa­le. Następ­nie uczest­ni­cy przej­dą tra­są: pl. Zam­ko­wy, Kra­kow­skie Przed­mie­ście, Nowy Świat, pl. Trzech Krzy­ży, Al. Ujaz­dow­skie. Zgro­ma­dze­nie ma zakoń­czyć się o godzi­nie 16.00.

Wśród pro­te­stu­ją­cych mia­ły poja­wić się zna­ne twa­rze — Edy­ta Gór­niak, Iwan Koma­ren­ko oraz Woj­ciech Cej­row­ski. Mani­fe­sta­cja mia­ła zgro­ma­dzić oso­by, któ­re są prze­ciw­ni­ka­mi przy­mu­su szcze­pień oraz scep­tycz­nie pod­cho­dzą do publicz­nie poda­wa­nych infor­ma­cji na temat pan­de­mii koronawirusa.

Wyda­rze­nie orga­ni­zo­wa­ne jest przez sto­wa­rzy­sze­nie STOP NOP. Jed­nym z impul­sów do wyj­ścia na uli­cę były infor­ma­cje o moż­li­wych przy­mu­so­wych szcze­pie­niach prze­ciw­ko COVID-19. Na razie szcze­pion­ka na koro­na­wi­ru­sa nie jest ogól­nie dostęp­na. Trwa­ją nad nią inten­syw­ne pra­ce, któ­re prze­bie­ga­ją w bły­ska­wicz­nym tempie.

Reklama